Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning

Denne oversikten omfatter standarder som beskriver typiske prosesser og aktiviteter knyttet til FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring.

Konstruksjonsstandarder

 • NS-EN 1990 Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
 • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1993 Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong
 • NS-EN 1995 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
 • NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1998 Eurocode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • NS-EN 1999 Eurocode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner

Les mer på fagområdet for Eurokoder

Kontrakter

 • NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 • NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser
 • NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 • NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 • NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag
 • NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag
 • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 • NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
 • NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre
 • NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 • NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg
 • ISO 6707-1 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
 • ISO 6707-2 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Contract terms

Les mer på fagområdet for kontraktsstandarder for bygg og anlegg

Tilstand og brukbarhet

 • NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 • NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
 • NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

Les mer på fagområdet for tilstandsanalyse av byggverk

Kostnader og økonomi

 • NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
 • NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
 • NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder
 • NS-EN 15643-4 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
 • NS-ISO 15686-5 Building and construction assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing

Klassifisering og måleregler

 • NS 3451 Bygningsdelstabell
 • NS 3455 Bygningsfunksjonstabell
 • NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper
 • NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner
 • NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger
 • ISO 9836 Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators
 • NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring

Universell utforming og lydforhold

 • NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
 • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - Del 2:Boliger
 • NS 11005 Universell utforming av opparbeidede uteområder - Krav og anbefalinger
 • NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

Drift og vedlikehold

 • NS-EN 13269 Vedlikehold - Retningslinjer for utarbeidelse av vedlikeholdskontrakter
 • NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi
 • NS-EN 13460 Vedlikehold - Dokumentasjon for vedlikehold
 • NS-EN 15331 Kriterier for utvikling, styring og kontroll av vedlikeholdstjenester tilknyttet bygninger
 • NS-EN 15341 Vedlikehold - Hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold
 • NS-EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • NS-EN 16646 Vedlikehold - Vedlikehold innenfor forvaltning av bygg, anlegg og produksjonssystemer
 • NS 3420-Z Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold
 • NS 3420-ZK Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
 • NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
 • NS 3810 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
 • NS 6425 Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
 • NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
 • NS 8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester
 • NS-ISO 10004 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for overvåking og måling

Renhold

 • NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
 • NS-INSTA 810 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
 • NS 8431 Kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Fasilitetsstyring (FM)

 • NS-EN 15221-1 Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner
 • NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-4 Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-5 Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
 • NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-7 Fasilitetsstyring (FM) - Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser
 • NS-ISO 37500 Veiledning om utkontraktering (outsourcing)
 • ISO 41011 Facility Management – Terms and definitions (Vil erstatte deler av NS-EN 15221-1)
 • ISO 41012 Facility Management – Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (Vil erstatte NS-EN 15221-2)
 • ISO/TR 41013 Facility Management - Scope, key concepts and benefits
 • ISO 41001 Facilities Management - Management system - Requirements and guidance for use (kommer i 2018)

Energi

 • NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data
 • NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
 • NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger
 • NS 6430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)
 • NS-EN 15217 Bygningers energiytelse - Metoder for å uttrykke energiytelse og for energisertifisering av bygninger
 • NS-EN 15232 Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon
 • NS-EN 15251 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk
 • NS-EN 15265 Bygningers energiytelse - Beregning av bygningers energibehov til oppvarming og kjøling ved bruk av dynamiske metoder - Generelle kriterier og valideringsprosedyrer
 • NS-EN 15603 Bygningers energiytelse - Bestemmelse av total energibruk og energiytelse
 • NS-EN 16247-1 Energirevisjoner - Del 1: Generelle krav
 • NS-EN 16247-2 Energirevisjoner - Del 2: Bygninger
 • NS-EN ISO 52016-1:2017 Bygningers energiytelse - Energibehov for varme og kjøling, innetemperatur og følbare og latente varmelaster - Del 1: Beregningsprosedyrer

Bærekraft og miljø

 • NS-EN 15643-1 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk
 • NS-EN 15643-2 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon
 • NS-EN 15643-3 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon
 • NS-EN 15643-4 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
 • NS-EN 15804 Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer
 • CEN/TR 15941 Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Metode for valg og bruk av generiske data
 • NS-EN 15942 Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift
 • NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode
 • NS-EN 16309 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers samfunnsmessige prestasjon - Beregningsmetoder
 • NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder
 • NS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak
 • ISO 6707-3 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 3: Sustainability terms (under utarbeidelse)

Levetidsplanlegging

 • ISO 15686-1 Building and construction assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework
 • NS-ISO 15686-2 Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 2: Metoder for etablering av levetidsdata
 • ISO 15686-3 Building and construction assets - Service life planning - Part 3: performance audits and reviews
 • NS-ISO 15686-4 Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 4: Levetidsplanlegging ved bruk av IFC-basert bygningsinformasjonsmodellering
 • ISO 15686-5 Building and construction assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing
 • ISO 15686-7 Building and construction assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
 • NS-ISO 15686-8 Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 8: Referanse for levetid og levetidsestimering
 • ISO 15686-9 Building and construction assets - Service life planning - Part 9: Guidance on assessment of service-life data
 • ISO 15686-10 Building and construction assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance
 • ISO 15686-11 Building and construction assets - Service life planning - Part 11: Terminology

Ytelsesbeskrivelser av bygg

 • NS-ISO 19208 Rammeverk for spesifisering av ytelse i bygninger
 • ISO 15928-1 Houses - Description of performance - Part 1: Structural safety
 • ISO 15928-2 Houses - Description of performance - Part 2: Structural serviceability
 • ISO 15928-3 Houses - Description of performance - Part 3: Structural durability
 • ISO 15928-4 Houses - Description of performance - Part 4: Fire safety
  - (NB! Her finnes det egne Norsk Standard og krav dekkes også delvis av Teknisk Forskrift)
 • ISO 15928-5 Houses - Description of performance - Part 5: Operating energy

Styrings- og ledelsessystemer

 • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
 • NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
 • NS-EN ISO 14004 Ledelsessystemer for miljø - Generelle retningslinjer for implementering
 • NS-EN ISO 14031 Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon - Retningslinjer
 • NS-EN ISO 14040 Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk
 • NS-EN ISO 14044 Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer
 • NS-EN ISO 14050 Miljøstyring - Terminologi
 • NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • NS-EN ISO 41001 Facilities Management - Management system - Requirements and guidance for use (Utgis i 2018)
 • NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
 • NS-ISO 50006 Energiledelsessystemer - Måling av energiytelse ved bruk av energibasislinjer (EnB) og energiytelsesindikatorer (EnPl) - Generelle prinsipper og råd
 • NS-EN ISO 55001 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav (Asset management systems)

De viktigste standardene for eiendomsforvaltere

Jobber du innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management som eier, forvalter, tjenesteleverandør eller bruker? Se vår oversikt over de viktigste standardene for deg.

Relevante standarder for eiendomsforvaltning