Livsløpskostnader (LCC) og levetid

Felles kalkulasjonsnøkler er sentrale dersom BAE-næringen skal bygge opp erfaringsbanker som omhandler kostnader og kvalitet, og som gjelder hele byggets livsløp.

Livssykluskostnader for byggverk

Livsløpskostnadene omfatter både anskaffelseskostnader og kostnader gjennom hele bruksperioden til og med riving. NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. 

NS 3454 gjelder for alle typer byggeprosjekter og bygningsdeler. Standarden kan brukes ved budsjettering til å beregne kostnader i en rekke sammenhenger, for eksempel planlegging, programmering, prosjektering, bygging og bruk.

Resultatet av kostnadsberegningene kan brukes til vurdering av alternative investeringer, for eksempel ved valg mellom alternative hovedutforminger eller detaljutforminger, valg mellom alternative materialer, komponenter og systemer; ombygginger, påbygg eller tilbygg, og ved forbedret eller endret drift.

Les mer om NS 3454

Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

Det er også en Norsk Standard for spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt, NS 3453. Standarden fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter.

Les mer om NS 3453

Steg og leveranser i byggverkets livsløp

NS 3467 Steg og leveranser angir en beskrivelse av ti standardiserte steg i et byggverks livsløp, fra behovet for et byggverk oppstår, til byggverket avvikles eller ombrukes.

Standarden gjelder for byggverk av alle størrelser og med alle grader av kompleksitet, i både offentlig og privat regi, og er uavhengig av gjennomføringsmodell. Standarden omtaler byggprosessen, den overordnede ledelsesprosessen og reguleringsplanprosessen. Standarden beskriver også relevante informasjonsleveranser for hvert steg.

Les mer om NS 3467

Levetidsplanlegging for bygninger og konstruksjoner

En internasjonal standardiseringskomité for levetid, ISO/TC 59/SC 14, har utarbeidet en serien med standarder ISO 15686 Bygninger og konstruksjoner – Levetidsplanlegging, som består av følgende deler:

Del 1: Generelle prinsipper
Del 2: Forutsigelse av levetid
Del 3: Ytelser – revisjoner og kontroll
Del 4: Planlegging av levetid ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
Del 5: Livsløpskostnader
Del 7: Tilstandsanalyse for tilbakeføring av levetidsdata fra eksisterende byggverk
Del 8: Referanselevetid og levetidsestimering
Del 9: Veiledning for vurdering av levetidsdata
Del 10: Vurdering av funksjonalitet og driftspålitelighet

Del 6: Retningslinjer for å vurdere miljøpåvirkninger er tilbaketrukket.