Steg og leveranser i byggverkets livsløp – NS 3467

NS 3467 angir en beskrivelse av ti standardiserte steg i et byggverks livsløp, fra behovet for et byggverk oppstår, til byggverket avvikles eller ombrukes.

Kontorbygg ved elv og grønne trær
Foto: Standard Norge

NS 3467 Steg og leveranser i byggverkets livsløp gjelder for byggverk av alle størrelser og med alle grader av kompleksitet, i både offentlig og privat regi, og er uavhengig av gjennomføringsmodell. Standarden omtaler byggprosessen, den overordnede ledelsesprosessen og reguleringsplanprosessen. Standarden beskriver også relevante informasjonsleveranser for hvert steg.

Rammeverket i standarden gir anbefalinger om hvilken informasjon i form av leveranser som skal ligge til grunn for en beslutning om videreføring av et prosjekt og for å kunne utføre prosessene i hvert steg. Perspektiver viser til ulike betraktningsmåter, utfra ulike ståsteder, interesser eller synsvinkler som må ivaretas knyttet til gjennomføring av stegene i prosjekt.

Bidrar til bedre informasjonsflyt og lavere risiko

NS 3467 beskriver et rammeverk med steg for byggverk gjennom hele livsløpet og er ment å lede til:

 • Økt forståelse for ulike perspektiver og helheten av byggverket
 • At partene benytter sammenfallende begreper og terminologi på en ensartet måte
 • Økt forståelse av hvilke beslutninger som bør fattes når, og hvilken informasjon som bør foreligge for å fatte disse på riktig grunnlag
 • At aktører fases inn på riktig tidspunkt i byggprosessen, slik at leveransene kommer til rett tid
 • Bedre informasjonsflyt mellom aktørene, noe som fører til færre misforståelser og feil
 • Større forutsigbarhet
 • Lavere risiko- og konfliktnivå
 • Økt produktivitet, bedre anskaffelsesprosesser og større verdiskaping
 • Økt forståelse for hvordan krav til bærekraft kan innarbeides fra oppstart

Standarden tar utgangspunkt i fasenormen «Neste Steg» [21] og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» [20], som ble utviklet på oppdrag av Bygg21 i 2015-2019.

I Norge er prosesser knyttet til reguleringsplaner lovbestemte, og disse prosessene legger viktige premisser og rammevilkår for alle typer byggverk. Inndelingen av de ulike stegene er utarbeidet slik at den ikke skal være i konflikt med tilsvarende internasjonale modeller og rammeverk.

NS 3467 detaljerer flere steg i prosjektets tidligfase enn de som er beskrevet i veilederne som er utarbeidet gjennom Bygg21. Dette er gjort ut fra behov for harmonisering med steg- og faseinndelingen i internasjonale bransjenormer, tilpasning til statens prosjektmodell, større nyansering av modellmodenhetsindeksen (MMI) samt samordning med relevante norske og internasjonale standarder. MMI beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder som er tilpasset prosjektet. Videre er reguleringsprosessene plassert inn i steginndelingen for å synliggjøre gjensidig avhengighet mellom disse prosessene.

Gir råd om bærekraft

Standarden gir også råd om hvilke forhold det bør tas hensyn til for å sikre bærekraftige byggverk. Bygg- og anleggsbransjen har et stort klimafotavtrykk, og tiltak for å redusere utslipp gjennom miljøriktig materialvalg, avfallsreduksjon og trygg produksjon er viktig i alle prosjekter. Bærekraft handler om en klimavennlig produksjon og byggverk som ivaretar miljøet, trygger arbeidsforhold og respekterer sosiale rettigheter, og som bidrar til en sunn økonomisk utvikling. Målet er mer attraktive bygg med lavere investerings-, drifts- og avviklingskostnader i et livsløpsperspektiv, samt å minimere negativ samfunns- og miljømessig påvirkning på nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

Målgruppe for standarden

Standarden er ment til å brukes av:

 • Personer som er involvert i anskaffelse, planlegging, prosjektering, bygging eller ferdigstillelse av byggverk
 • Personer som er involvert i forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og avvikling av byggverk, og leveranse av tjenester

Eksempelvis kan dette være eier/drifter, oppdragsgiver, prosjekteringsgruppe, entreprenør, utstyrs- og produktleverandør, rådgiver, myndighet, investor, forsikringsselskap eller sluttbruker.

Relevante standarder

Se alle produkter