Beregningsmetode for vurdering av bygningers miljøprestasjon

Standarden NS-EN 15978 angir beregningsregler for å kunne vurdere nye og eksisterende bygningers miljøprestasjon.

Standardens beregningsmetode er basert på livsløpsvurdering (LCA) og andre kvantifiserte miljødata for å vurdere bygningers miljøprestasjon. Videre gir den verktøy for å rapportere og kommunisere resultatene fra vurderingen, og den kan brukes på nye og eksisterende bygninger og renoveringsprosjekter.

Standarden NS-EN 15978:

  • beskriver objektet for vurderingen;
  • angir systemgrensene som gjelder på bygningsnivå;
  • angir prosedyrene som skal brukes i livsløpsregnskapet;
  • lister opp indikatorer og prosedyrer for å beregne disse indikatorene;
  • stiller krav til framstilling av resultatene ved rapportering og kommunikasjon og;
  • stiller krav til dataene som er nødvendig for beregningen.

Vurderingsmetoden i standarden dekker alle stadier av bygningens livsløp og er basert på data hentet fra miljødeklarasjoner (EPD), deres "informasjonsmoduler" (NS-EN 15804) og annen informasjon som er nødvendig og relevant for å gjennomføre vurderingen. Vurderingen omfatter alle byggevarer, prosesser og tjenester som har forbindelse med bygningen, og som er brukt i bygningens livsløp.

Sammenheng med flere standarder

NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode, som er standardens fulle navn, inngår i en rekke av europeiske standarder, tekniske spesifikasjoner og tekniske rapporter for vurdering av bygningers miljøprestasjon. Sammen utgjør de underlaget for kvantifisering av den vurderte bygningens bidrag til bærekraftig bygging og bærekraftig utvikling. Miljøprestasjon er bare ett aspekt ved bygninger i et bærekraftsperspektiv. Samfunnsmessig og økonomisk prestasjon er også aspekter ved bygninger som bør inngå i vurderingen i et bærekraftsperspektiv. Disse er også beskrevet i rammestandarden NS-EN 15643.

Miljøvurdering på bygningsnivå krever også informasjon om varer og tjenester, som omtalt i NS-EN 15804.

NS-EN 15978 er ment å være en støtte for beslutningsprosessen og dokumentasjonen når en bygnings miljøprestasjon skal vurderes. Selv om vurderingsresultatene er basert på realistiske scenarier, gir de ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av bygningens faktiske og framtidige prestasjon.

Relevante standarder

Se alle produkter