Miljødeklarasjoner – produktkategoriregler for byggevarer

NS-EN 15804 er en såkalt horisontal standard, der felles produktkategoriregler for utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD) gjeldene alle byggevarer er beskrevet. Dette for å unngå bransjespesifikke avvik fra disse felles reglene.

Produktkategoriregler (PCR) er en metodebeskrivelse for hvordan EPDer for byggevarer skal beregnes, verifiseres og presenteres. Disse er igjen basert på metodikk for livsløpsanalyser (LCA) av produkter.

Harmonisert miljødeklarasjon

Ved bærekraftsvurdering av byggverk beregnes virkningen av og aspekter ved byggverkets miljøprestasjon. Miljøinformasjon knyttet til de byggevarer og servicefunksjoner som inngår i byggverket over levetiden danner grunnlaget for målingen av miljøprestasjonen. Miljøprestasjonen for den enkelte byggevare dokumenteres i en miljødeklarasjon (EPD).

NS-EN 15804 sikrer at miljødeklarasjon (EPD) for byggevarer blir beregnet, verifisert og presentert på en harmonisert måte.

Forskjellige byggevarer anvendes ikke for samme formål, har ulik levetid, etc. og har dermed nødvendigvis ikke samme bruksscenarioer gjennom byggverkets levetid. Det skal derfor utarbeides egne scenarioer for dette. NS-EN 15804 spesifiserer hvordan disse scenarioene skal utarbeides for å sikre at PCRer for ulike byggevarer baseres på samme prinsipper.

Verktøy for omforente produktkategoriregler

NS-EN 15804 er et verktøy for byggenæringen til å utvikle omforente produktkategoriregler (PCR) for sine produktgrupper. Slike omforente regler gir harmoniserte miljødeklarasjoner (EPD) som igjen gir et godt sammenlikningsgrunnlag i beslutningsprosesser.

 

 

Relevante standarder

Se alle produkter