Spregningsarbeid

Involverer skoleelever i arbeidet med ny Norsk Standard for vibrasjoner

I regi av Standard Norge pågår det et arbeid med å videreutvikle en norsk vibrasjonsstandard. Som et ledd i dette arbeidet har Solør videregående skole, avdeling Våler, i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Multiconsult, utført grundig dokumenterte sprengningsarbeider. Elever og lærere forbereder og deltar i sprengningsarbeidet for å skaffe data til standarden. Det bidrar til at ungdommene får praktisk innsikt i faget og økt forståelse for yrket.

For å skaffe grunnlagsdata til revisjon av Norsk Standard for vibrasjoner samarbeider Multiconsult, NGI, Solør videregående skole, avdeling Våler, og Standard Norge om fullskala sprengningsforsøk. I år ble testsprengningen gjennomført i uke 48 og både elever og lærere deltok i arbeidet.

– Elevene på Bygg- og anleggsteknikk har vært ekstra motiverte og engasjerte i år. Det har vært en elevoppgave å lage fyllingen, og sprengningsinstruktøren på skolen har gjort oppmålingen og boringen av sprengningshull som en elevoppgave, sier Knut Erik Aalberg, anleggsplanlegger hos Solør videregående skole, avdeling Våler.

For å teste vibrasjoner på hus fundamentert på morenemasser, ble det satt opp et lite hus på en fire meter høy fylling. Det ble plassert vibrasjonsmålere under fyllingen, på berget foran og bak, og på selve huset. Det ble også satt opp tøyningsmålere for å se på strekkbelastningen på husveggene. Elevene Lena Eiesar fra Skjåk og Sigurd Kolstad fra Lesja har vært med på testsprengningen.

­– Det har vært artig å være med på testsprengningen, og vi har lært mye om å bore og lade under sprengningsperioden. Hele prosessen har vært lærerik og vi fikk være med hele veien, sier Eiesar og Kolstad.

Nils Ramstad, komitéleder for vibrasjonsstandarden og seniorrådgiver på sprengningsteknikk og måletjenester i Multiconsult, bekrefter at elevene har vært ivrige i prosjektet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Solør videregående skole og vi må gi all ære til skolen og elevene som har tilrettelagt og administrert dette. Prosjektet bidrar også til å gi elevene god praktisk innsikt i faget og større forståelse for yrket.

Brukte sprengladninger på til sammen flere tonn – huset stod fortsatt

– Til sammen var sprengladningene på flere tonn sprengstoff. Vi begynte med en brukbar avstand og tok så ladningene nærmere. Ladningen nærmest huset var på nesten 50 kg per tenneintervall og der sprengte vi tre og tre sprengningshull samtidig. Testsprengningene ga vibrasjoner langt over standardens verdier, men huset stod uten skader, sier Ramstad.

Forsøkene er en del av revisjonsarbeidet av vibrasjonsstandarden NS 8141 som revideres av komiteen SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskade. Måledataene analyseres og behandles på NGI ved komitémedlem Karin Norén Cosgriff. Analyseresultatene brukes til vurdering av hvordan revisjonen av standarden skal gjøres.

– Målet er at den reviderte standarden skal bli enklere å bruke. Vi vil utvikle en standard for vibrasjoner som er riktig i forhold til naturlige skadekriterier for et hus. Grenseverdiene vi har nå, er basert på erfaringer fra 1950 - 1960-tallet, da det ble brukt et helt annet måleutstyr enn vi har i dag, sier komitéleder Ramstad.

Han utdyper at sprengningsskader oppstår relativt sjeldent, og at man ved å øke grenseverdiene i noen situasjoner, kan få ned anleggskostnadene. Ramstad påpeker at vibrasjonsstandarden er et viktig verktøy for å planlegge sprengning, slik at arbeidet går optimalt uten skader på naboeiendommer.

Inspirerer ungdom til å bli kjent med standardisering og anleggsbransjen

Testsprengningene er en vinn-vinn-situasjon for de involverte aktørene. Der NGI og Multiconsult får tid og spillerom til å planlegge og kontrollere arbeidet i detalj, får Solør videregående skole ta del i prosjekter som de ikke hadde kunnet gjøre selv, og involvere skoleelevene i dette. 

– Forsøkene inspirerer elevene til å bli kjent med yrket og lære om faget på en unik måte. Ved å være ute i lære får de praktisk kjennskap til prosessen og standardene. Det er også positivt for oss som skole, siden Solør er den eneste videregående skolen som har elever som får ta del i et slikt prosjekt. Vi satser virkelig på gode elever og vil lære dem det viktige i anleggsbransjen, sier Knut Erik Aalberg.

Under testsprengningene har det blitt målt og ført logg for hvert eneste borehull.

– Elevene lærer at det ikke bare er tut og kjør med boring og sprengning, de må ta hensyn. Sprengning er et erfaringsfag og det er begrenset hva du kan lære på skolebenken, sier Ramstad.

Viktig med standarder som respekteres av bransjen

Del 1 av standarden NS 8141:2013 som omhandlet virkning av vibrasjoner fra sprengning på byggverk, ble etter ønske fra bransjen trukket tilbake i 2016 fordi den ikke fungerte slik det var tenkt. Aktørene i bransjen ønsket derfor å teste skadegrensene under kontrollerte forhold for å se om grenseverdiene kan justeres noe. Dette har resultert i testsprengningene hos Solør videregående skole. Det er bygg- og anleggsnæringen som finansierer forsøkene. Disse er unike i internasjonal sammenheng.

– Vi høstet anerkjennelse i bransjen da vi trakk 2013-standarden, for det viste at vi lytter til bransjen. Standard Norge har ansvaret for å lage tilgjengelige og relevante standarder, som er forankret i hvordan bransjen ønsker å utføre ting. Det er viktig for at standardene skal bli respektert av bransjen, avslutter Ramstad.

 

FAKTA

Norsk Standard for vibrasjoner (NS 8141) og sprengningsforsøkene hos Solør vgs, avdeling Våler

  • NS 8141-serien er en standardserie som skal bidra til at vi unngår bygningsskader som følge av vibrasjoner fra ulike typer bygg- og anleggsarbeider.
  • NS 8141-1 fastsetter en metode for å bestemme veiledende grenseverdier for vibrasjoner i byggverk på grunn av grunnarbeider slik som sprengning og hvordan vibrasjonene kan måles. Grenseverdiene gjelder vibrasjoner på byggverkets fundament.
  • NS 8141-2 Omhandler all anleggsvirksomhet slik som peling, spunting, graving, komprimering, anleggstrafikk, o.l. som skaper rystelser, bortsett fra sprengninger. Den tar også for seg trafikk som kilde for vibrasjoner som kan skade bygninger. 
  • NS 8141-3 handler om en veiledende grenseverdi for å unngå utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner forårsaket av sprengning.
  • En ny Del 4 til NS 8141 om forhåndsvurdering og besiktigelse av nabolaget og omgivelsene før bygge- og anleggsarbeider er under utvikling.  Den vil erstatte den delen av Del 1 som omhandler det samme.
  • Standard Norges komité for vibrasjoner og bygningsskader (SN/K 293) står bak NS 8141 del 1-3 og veiledningen til del 1 og 2. Komiteen ledes av Nils Ramstad fra Multiconsult og den er bredt sammensatt med representanter for anleggsbransjen, statlige etater, akademia, konsulenter og produsenter av sprengstoff og måleinstrumenter.
  • For å skaffe grunnlagsdata til en ny Norsk Standard for vibrasjoner samarbeider Multiconsult, NGI, Solør videregående skole, avdeling Våler, og Standard Norge om fullskala sprengningsforsøk. De første forsøkene ble utført høsten 2019.
  • I 2020 ble testsprengningen og målingene gjennomført i uke 48. Det ble gjort prøvesprengning den første dagen, den andre dagen ble det sprengt forsiktig, og de resterende dagene ble det sprengt med økende styrke.

(Publisert desember 2020)

Sist oppdatert: 2021-07-26