Vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeid

NS 8141 er en serie standarder som omhandler vibrasjoner og støt med veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk.

Gyldige deler av NS 8141

De tre gyldige delene er

  • Del 1 Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, fra 2022
  • Del 3 Retningslinjer og krav til besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart, fra 2014
  • Del 4 Retningslinjer og krav til besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart, fra 2021

NS 8141-1 om vibrasjoner fra sprengning

Revidert Del 1 av standardserien NS 8141 ble utgitt i november 2022. Den fastsetter krav til beregning av veiledende grenseverdier for uveide vibrasjoner og lufttrykkstøt i byggverk, inklusive tunneler og bergrom. Standarden gjelder for vibrasjoner forårsaket av sprengning, peling, spunting, graving, komprimering, anleggstrafikk, o.l. i forbindelse med grunnarbeider, dagbrudds- og gruvedrift. Standarden kan også brukes som grunnlag for beregning av veiledende grenseverdier for byggverk utsatt for vibrasjoner fra trafikk på bane og vei.

NS 8141-1 kan brukes i forbindelse med risikovurdering, konkurransegrunnlag, tilbud, kontrakter, planlegging, gjennomføring og konsekvensanalyse. Dokumentet kan også være veiledende i tvister.

Standarden er oppdatert med hensyn til ny kunnskap om sammenhenger mellom vibrasjoner og bygningsskade. Standarden er omarbeidet til å gjelde uveid svingehastighet. Flere av faktorene er endret og forenklet. Byggtilstandsfaktor og varighetsfaktor er tatt ut. Disse ivaretas i kildefaktor og byggverksfaktor. Revidert avstandsfaktor er innført.

Grenseverdier for byggverk etter standarden er gitt for å unngå bygningsskader i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid. Bruk av riktige grenseverdier gir kostnadsbesparelser og hjelper til å unngå ulykker og skader i arbeid. Dokumentasjon av grenseverdier og måling av vibrasjoner vha. prøvesprengninger bidrar til å beregne riktige ladningsmengder for sprenging og til å unngå skaderisiko.

Bruken av grenseverdi for lufttrykkstøt for byggverk er mest aktuelt nær pukkverk der det sprenges store salver, og utenfor tunnelmunning der det sprenges nær munningen.

Veiledning til NS 8141 er under revisjon

Veiledningen til NS 8141-1 og NS 8141-2, P-741 fra 2014, er under revisjon. Den ny utgaven av NS 8141-1 fra november 2022 erstatter både del 1 og del 2 fra 2013/2014. Den reviderte veiledningen vil gjelde for hele NS 8141-serien. Den nye utgaven er ventet ferdig i 1. halvår av 2023.

Revisjon av NS 8141-3 om vibrasjoner fra sprengninger for å unngå skred i kvikkleire har startet

Del 3 i serien handler om utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner fra sprengning, og inneholder én grenseverdi for vibrasjoner fra sprengning for å unngå skred.

Det ble slått katastrofealarm i Namsos 13. mars 2009 etter at et 200 meter bredt leirras tok flere hus. Det ble spekulert på om raset kunne ha blitt utløst i forbindelse med sprengningsarbeider. Vegdirektoratet og Jernbaneverket (nå Bane Nor) satte i gang et forskningsprosjekt på skred i kvikkleire som følge av skredet. Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk oppdraget og resultatene er utgitt i en egen NGI-rapport.

Resultatene fra forskningsprosjektet dannet grunnlaget for standardens del 3. Grenseverdien gjelder for sprengning i berg eller andre faste masser som grenser inn mot kvikkleire der et skred kan utvikle seg. Det ble utarbeidet en ny metode for måling av vibrasjoner eller rystelser i kvikkleire ved hjelp av en måleboks eller måletorpedo. Målinger kan også utføres i bakken under vann. Del 3 omhandler ikke sprengning i kvikkleire der formålet er massefortrengning. Det primære målet er å unngå, med en rimelig sikkerhet, at vibrasjoner utløser skred i kvikkleire, også ved gjentatte eksponeringer. Det er påkrevd med en forhåndsbesiktigelse og forhåndsvurdering før arbeider settes i gang.

Det er kommet nyere forskningsdata, erfaring fra målinger og vurderinger av vibrasjonsdata. I tillegg er den nye del 1 blitt endret til å gjelde uveid svingehastighet. Målet med revisjonen er å vurdere andre vibrasjonskilder enn sprengninger og bruke uveid svingehastighet ved grensesetting. Revisjonen inkluderer også forbedring av måleoppsettet. Andre vibrasjonskilder og stedsfaktorer som påvirker vibrasjoner, tas med i den utstrekning det finnes faglig grunnlag for dette.

NS 8141-4 om retningslinjer for besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart

Dette dokumentet gir krav og retningslinjer for besiktigelse av nærliggende byggverk og eiendommer før start av bygge- og anleggsarbeider som kan medføre risiko for skader eller setninger. Denne standarden beskriver hvordan en besiktigelse gjennomføres, hva den omfatter, og hvordan data lagres, med hensyn til både gjenfinning og personvern.

Standarden kan brukes i forbindelse med risikovurdering, som konkurransegrunnlag, tilbud, kontrakter, planlegging og gjennomføring. Standarden kan også brukes veiledende i tvister. Målgrupper for dokumentet er primært myndigheter, byggherrer, rådgivere og entreprenører.

For å avdekke forhold som kan relateres til bygge- og anleggsarbeid, er det hensiktsmessig å foreta en forhåndsbesiktigelse av de mest utsatte byggverkene og eiendommene. Besiktigelse av byggverk og eiendommer før igangsettelse av anleggsarbeid, gir en dokumentasjon om hvilken tilstand eiendommene var i før anleggsarbeidet startet. Ved behov for skadevurdering i etterkant, kan forhåndsbesiktigelsen brukes for sammenligning. Besiktigelsen kan også være med på å danne grunnlag for beregning av grenseverdier for vibrasjoner, om hva bygningene kan tåle.

Mange har bidratt

Arbeidet med disse standardene har pågått i en komité i regi av Standard Norge. Den er bredt sammensatt med representanter for konsulenter, forskning, myndigheter, sprengningsekspertise, byggherrer/tiltakshavere og entreprenører. Bane NOR (tidl. Jernbaneverket), Vegdirektoratet, Nye Veier, DiBK, Statsbygg, Forsvarsbygg har finansiert arbeidet sammen med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). NGI har bidratt med sine forskningsmidler.

Sprengningsforsøk er gjennomført

I forbindelse med revisjon av NS 8141-1 ble det gjennomført forsøk med sprengning av to hus i samarbeid med Solør videregående skole (avd. Våler), NGI, Multiconsult Norge as og andre aktører deltok i prosjektet i 2018 og 2019. Forsøkene er en del av revisjonsgrunnlaget for vibrasjonsstandarden NS 8141 som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet. Del 1 av NS 8141 er kommet i en revidert utgave i november 2022.

Det samarbeides med en tilsvarende svensk standardiseringskomité om revisjonen. Ønskemålet er å få mest mulig like standarder i Norge og Sverige.

Anbefalinger

Vi anbefaler å bruke NS 8141-1:2022 når nye avtaler og kontrakter for sprengningsarbeider og bygge- og anleggsarbeider skal inngås. På steder hvor det er kvikkleire i grunnen, bør derimot NS 8141-3 benyttes. For kontrakter der tidligere utgaver er lagt til grunn, er det den kontraktsfestede versjonen av standarden som gjelder selv om den er trukket tilbake. I de tilfeller hvor bruken av tidligere utgaver medfører utilsiktede merkostnader, anbefales det å endre utgave av standarden. Dette medfører en endring av avtaleforutsetningene i en kontrakt, og utbygger og bergsprenger må bli enige om en slik endring.

NS 8141

Se alle produkter