Leder arbeidet med ny, internasjonal standard for samfunnssikkerhet på store arrangementer

Med erfaringer fra sykkel-VM i bagasjen ble Bergen kommune oppfordret til å lede arbeidet med en ny ISO-standard for samfunnssikkerhet. Standarden gir retningslinjer for hvordan vertsbyer skal jobbe for å sikre vellykkede og trygge arrangementer, og det er første gang Norge leder arbeidet med å utvikle en internasjonal samfunnssikkerhetsstandard.

Mange sykkelister i et sykkelritt
Foto: Pixabay

– Bruken av ISO 22379 vil gi vertsbyer og arrangører et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre om de kan påta seg et stort arrangement, og sikre at de forberedelsene som gjøres, er så helhetlige og systematiske at arrangementet blir en suksess. Det vil også hjelpe vertsbyer med å identifisere reelle risikoer og kostnader, samtidig som standarden vil legge til rette for bedre læring mellom fremtidige arrangører, sier Ivar Konrad Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune og leder for arbeidsgruppen som utvikler standarden i ISO-komiteen «TC292 Security and resilience».

Bergen kommune erfarte under sykkel-VM i 2017 hva som fungerte og hva som kunne vært gjort annerledes under planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Sykkel-VM førte til at mange veier i Bergen ble stengt, som blant annet fikk konsekvenser for tilgang til sykehus og annen helsehjelp, og drift av næringsliv og offentlige tjenester. Slike arrangementer medfører ofte en forhøyet risiko i bysamfunnet og som regel solide budsjettsprekk.

– Vi oppdaget også at det ikke fantes en standard for det helhetlige arbeidet med de største og mest omfattende arrangementene i verden. Det var ingen dokumenterte retningslinjer for hvordan vertsbyer og arrangører burde forholde seg til hverandre og fordele arbeidet mellom seg for å sikre et vellykket, trygt og økonomisk bærekraftig arrangement, sier Lunde. 

Det var bakgrunnen for ønsket om å utvikle en internasjonal standard for samfunnssikkerhet på store arrangementer, og Bergen kommune med Lunde i spissen, ble bedt av Standard Norge om å lede arbeidet med den nye standarden. 

– Med en felles internasjonal standard slipper framtidige arrangører å starte på bar bakke når de skal forberede og gjennomføre større arrangementer, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Henter lærdom fra vertsbyer og arrangører over hele verden

Over 30 eksperter fra alle verdensdeler og med ulik kompetanse fra planlegging og gjennomføring av store arrangementer, har vært involvert i arbeidet med standarden. Det at standarden er basert på lærdommene fra vertsbyer og arrangører over hele verden, sikrer at «beste praksis» er godt fundamentert blant de som skal bruke ISO 22379. Fra Norge har, i tillegg til Lunde, Lars Erik Jensen fra Standard Norge deltatt i sekretariatet, og Jonas Eriksen deltatt som ekspert i arbeidet.

– Det var behov for en standard som beskriver «beste praksis» for hvordan ansvaret mellom vertsbyer og arrangører eller rettighetshavere bør fordeles, og hvilken arbeidsprosess som bør følges og arbeidsoppgaver som bør utføres, for å sikre gjennomføringen av et vellykket og trygt arrangement, sier Lunde. 

Den nye standarden som er utviklet, vil også bidra til FNs bærekraftsmål, ved at den setter krav til at de som benytter standarden skal etterleve FNs menneskerettigheter, bærekraftsmålene og gjeldende arbeidslivs- og antikorrupsjonsretningslinjer. Standarden er skrevet på et overordnet nivå slik at den vil kunne benyttes sammen med ulike nasjonale retningslinjer og kulturelle forhold. 

Et viktig virkemiddel

– Standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, noe vi i Bergen kommune erfarte under sykkel-VM. Det finnes flere standarder innen samfunnssikkerhet og beredskap som spesifiserer krav og retningslinjer til prosesser og tjenester, og dette bør være en naturlig del av kommuners arbeid med samfunnssikkerhet, påpeker Lunde. 

Han anbefaler alle å engasjere seg i utviklingen av standarder dersom det er et spesielt fagfelt man brenner for. 

– Vil du endre verden til det bedre på et område, må du engasjere deg i utviklingen av fremtiden. Jeg vil anbefale alle som er engasjert i faget sitt, til å engasjere seg i standardisering. Det er utfordrende, givende, lærerikt og det gir deg verdifulle perspektiver og relasjoner. 

Ivar Konrad Lunde

ISO 22379

Standarden ISO 22379 Retningslinjer for å være vertskap og organisering av store byomfattende arrangementer, har som mål å gi retningslinjer og ekspertise om hvordan vertsbyer og arrangører kan håndtere risikoer, offentlig sikkerhet og tjenestekontinuitet under et omfattende arrangement. Det er den første internasjonale standarden av sitt slag.

Avbildet: Ivar K. Lunde

Foto: Standard Norge