Mål 3: God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Foto:

Tilgang til helsetjenester med god kvalitet er en grunnleggende menneskerettighet. Det finnes en rekke standarder som skal sikre at medisinsk praksis og utstyr er trygt og kvalitetsmessig forsvarlig, og hjelpe aktørene i helsevesenet med å yte mer pålitelige og effektive tjenester. Dette omfatter blant annet standarder for steriliseringsmetoder, medisinsk utstyr, kirurgiske implantater og instrumenter, helseinformatikk og tilknyttede produkter. Noen eksempler er NS-EN ISO 11137-serien om sterilisering ved stråling av helsetjenesteprodukter og NS-EN ISO 7153 om materialer i kirurgiske instrumenter.

Det er også utarbeidet standarder som skal hjelpe lokale myndigheter med å fremme bedre helse og velferd i lokalsamfunn. Norsk Standard for faglig oppdatering for autoriserte sykepleiere, NS 6510, beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Andre eksempler er IWA 18 (International Workshop Agreement) og NS-EN ISO 37101 som handler om bærekraftig utvikling i lokalsamfunn.

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv.

NS-EN ISO 22000-serien for næringsmiddeltrygghet er rettet spesielt mot matvaresektoren og hjelper organisasjoner med å kartlegge og kontrollere risiko knyttet til matvaresikkerhet, mens beslektede standarder, som NS-ISO 26000 og NS-ISO 20400, skal bidra til sosialt ansvarlig atferd og etiske arbeidsforhold for landbruksarbeidere og bidra til etiske innkjøpsrutiner gjennom hele matvareproduksjonskjeden.

Relevante sider

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.