Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn – ISO 37101

Hvordan kan et lokalsamfunn bli mer bærekraftig? Hvilken strategi bør det velge? Den internasjonale standarden ISO 37101 hjelper lokalsamfunn med å besvare disse spørsmålene og få på plass et rammeverk for å bli mer bærekraftige og resiliente.

Den hurtige urbaniseringen, både i de industrialiserte landene og utviklingslandene, stiller lokale, nasjonale og regionale myndigheter overfor utfordringer, for eksempel knyttet til den romlige fordelingen av mennesker og ressurser eller bruk og forbruk av jordarealer.

Strategi for bærekraftig utvikling

ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn – Ledelsessystem for bærekraftig utvikling – Krav med brukerveiledning, skal støtte lokalsamfunn i arbeidet med å få på plass en strategi for bærekraftig utvikling som tar hensyn til deres økonomiske, samfunns- og miljømessige kontekst.

Standarden skal også oppmuntre lokalsamfunn til å bli mer proaktive, og hjelpe dem til å vise interessenter at det finnes et egnet ledelsessystem.

Hvis standarden innføres på en vellykket måte, vil det

  • generere og bygge konsensus om bærekraftig utvikling innad i lokalsamfunn
  • forbedre bærekraften, smartheten og resiliensen i strategier, programmer og planer som gjennomføres i regi av lokalsamfunnene eller i områdene der de befinner seg
  • forbedre det lokale miljøet, skape et hyggeligere og sunnere sted for innbyggerne og bygge et lokalsamfunn som er bedre rustet til å forutse og tilpasse seg naturkatastrofer, økonomiske sjokk og klimaendringer.

Mange aktører involveres

ISO 37101 fokuserer på lokalsamfunn som et springbrett for bærekraft for hele samfunnet. Lokalsamfunn består av en rekke forskjellige komponenter og mennesker som lever, arbeider og samhandler med hverandre. Derfor er det avgjørende å involvere interessenter i en konstruktiv dialog for mer bærekraftige løsninger når standarden tas i bruk.

Bernard Gindroz, leder i ISOs tekniske komité for bærekraftige byer og lokalsamfunn (ISO/TC 268), sier at «formålet med standarden handler om å hjelpe lokalsamfunnet med å få på plass en plan for bærekraftig utvikling som involverer alle berørte aktører. Poenget er å samle så mange som mulig rundt bordet for å diskutere hvordan man skal utarbeide en strategi for bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn.»

Kontinuerlig forbedring

I likhet med andre standarder for ledelsessystemer er ISO 37101 basert på den kontinuerlige forbedringssyklusen «planlegge, gjøre, kontrollere, handle». Det kreves av brukerne at de regelmessig justerer målsettingene sine og selve strategien for hele tiden å kunne bevege seg i riktig retning.

NS-EN ISO 37101

Se alle produkter

NS-ISO 37100

Se alle produkter
Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.