Mål 14: Livet i havet

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Sporbarhet for fisk og miljøforvaltning av marine ressurser er fokus for ISO/TC 234, ISOs tekniske komité for fiskeri og havbruk, som gir en unik mulighet til å delta i utviklingen av fiskeri og havbruk i tråd med prinsippene for bærekraftig utvikling.

I tillegg har ISO/TC 8, Skip og marinteknologi, utviklet over 250 bærekraftsrelaterte standarder for konstruksjon, bygging, utstyr, teknologi og marint miljø knyttet til skipsbygging. Ikke minst har ISO/TC 8s underkomité SC 2 for Marint miljøvern standarder for skip og marin teknologis miljøpåvirkning, med blant annet retningslinjer for tiltak ved oljesøl og administrasjon av avfallsmottak i skipshavner.

For oppdrettsnæringen er det tre standarder som er spesielt viktige. Det er NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift, NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad og NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg.

Relevante sider

Fiskeri og havbruk

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.