2023: Avfallshåndtering til sjøs

Plast og annet avfall på avveie, utgjør en stor trussel mot dyrelivet i havet. I mars 2023 ble standarden «Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy» lansert som et konkret virkemiddel i kampen mot forsøpling av havet.

Fiskebåt i Lfooten
Foto: Knudsens Fotosenter

Marin forsøpling er en stor utfordring både i Norge og ellers i verden. Det antas at opp mot ti millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år. Dette er en betydelig trussel mot livet i havet, og dermed også for fiskerinæringen.

Samtidig bidrar næringen selv betydelig til problemet. Det er for eksempel anslått at den norske fiskeflåten tilfører havet om lag 380 tonn plastsøppel per år.

Fiskerirelatert plast havner i havet på grunn av vær og vind, ved reparasjon på dekk eller på grunn av uhell eller mangelfulle rutiner. Forsøplingen kan omfatte alt fra taustumper til tapte fiskeredskaper.

Det siste kan også føre til såkalt spøkelsesfiske, det vil si at redskaper som garn og teiner fortsetter å fangste etter at de er gått tapt. Dette er problematisk både med tanke på dyrevelferd og ressursforvaltning.

Norsk initiativ og ledelse

I 2019 tok Norges Fiskarlag initiativ til å utarbeide en internasjonal standard for håndtering av avfall fra fiskefartøy. Fiskarlaget, med støtte fra Standard Norge, ledet arbeidet i den internasjonale komiteen, som samlet ekspertise fra land over hele verden.

Standarden Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy ble vedtatt i 2022 og lansert på norsk som NS-ISO 5020 i mars 2023.

Standarden viser konkret hvordan avfallssortering skal skje, og hvordan man kan beholde kvaliteten på avfallet hele veien i kjeden: fra båt via mottaksapparat til avfallshåndtering. Resirkulering av plast og annet avfall er helt avgjørende for å sikre gjenbruk og bidra til sirkulærøkonomien.

Miljøarbeid i praksis

Gjennom de siste 100 årene har standardiseringen bidratt til vekst og utvikling på stadig nye samfunnsområder. Standardisering har blitt et viktig, konkret virkemiddel i arbeidet for miljø og klima.

Standard Norge logo 100 år

Standard Norges historie

I 1923 ble Norges Industriforbunds Standardiseringskomité konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.

Her finner du høydepunkter fra vår historie.