Vibrasjonsverdier for produkter

Foruten dokumenter fra de dedikerte standardiseringskomiteene for vibrasjoner arbeides det med vibrasjonskriterier på tvers av ulike tekniske komiteer i både ISO, CEN og Standard Norge. Dette gjelder spesielt produktstandarder.

Maskinforskriften setter grenseverdier for helkropps- og hånd-armvibrasjoner fra vibrerende maskiner og utstyr. Arbeidstilsynet fører lister over standarder som er relevante til maskinforskriften (ekstern lenke til forskriften).

Standarder for maskinovervåking og vibrasjoner på maskiner utarbeides hovedsaklig i komiteen ISO/TC 108 og dens underkomiteer. Standardene inneholder målemetoder med beskrivelse av instrumentering, innsamling, prosessering og presentasjon av data, analyser, diagnostikk og prognostikk, mv. ISO-standarder blir også brukt som referansestandarder i henhold til maskindirektivet. Når en ISO-standard vedtas og samtidig utgis som en mandatert europeisk standard (EN ISO) får den et europeisk tillegg med henvisning til relaterte direktiver og krav.

Produsentene skal deklarere at verdiene er overholdt. Produktstandarder på ulike typer maskiner og utstyr angir som regel hvordan vibrasjonsmålinger skal utføres enten ved å angi målemetode eller ved å henvise til mer generelle metoder for vibrasjonsmåling.

Produktdata for håndholdte eller -styrte maskiner baseres på en serie standarder, NS‑EN ISO 28927 for kraftdrevne håndverktøy, som beskriver metoder for måling av vibrasjoner fra ulike typer verktøy. ISO 28927-serien har erstattet tidligere standarder i ISO 8662-seien. Målingene gir grunnlaget for angivelse av produktdata for vibrasjoner fra håndholdte eller -styrte maskiner.

Det er utarbeidet en europeisk teknisk rapport, CEN/TR 15350, med produktdata for vibrerende håndholdt utstyr. Rapporten er basert på tilgjengelige produktdata og informasjon fra maskinprodusenter. Den gir retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd/arm-overførte vibrasjoner ved bruk av den tilgjengelige informasjonen. Les mer om CEN/TR 15350 her.

ISO har startet arbeid med en standard som definerer en database for slike produktdata. Det er også utgitt en teknisk spesifikasjon om usikkerhet i målinger av vibrasjoner på mennesker, ISO/TS 22704.

NS‑EN ISO 28927-serien

Se alle produkter

ISO/TS 22704

Se alle produkter