Vibrasjonsklasser

NS 8176 inneholder vibrasjonsklasser for bygninger og beskriver en metode for måling av vibrasjoner fra landbasert transport. Det er den viktigste vibrasjonsstandarden som er tilknyttet byggteknisk forskrift. Den beskriver grenseverdier i fire vibrasjonsklasser A, B, C og D.

Veiledningen til byggteknisk forskrift henviser til klasse C i NS 8176:2017 for anbefalte grenseverdier. Vibrasjonsklasse C i NS 8176 er tilpasset lydklasse C i NS 8175. Standarden gjelder for landbasert transport og den har ikke nok datagrunnlag til å kunne brukes f. eks. for vibrasjoner fra grunnarbeider eller trafikk i luften.

Det er utarbeidet en serie standarder som går på grenseverdier for vibrasjoner for å unngå bygningsskade, NS 8141-serien. Det ble i denne sammenheng også gjennomført en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra sprengninger ved boliger nær bygge- og anleggsplasser. Resultater fra undersøkelsen er inkludert og beskrevet veiledende i Endringsblad A2 til NS 8141-1:2012+A1:2013. Data for vibrasjonsopplevelse i NS 8141 er ikke direkte sammenlignbare med data i NS 8176. NS 8141 er under revisjon. Det veiledende tillegget for vurdering av vibrasjoner i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid tas med i ny utgaven av NS 8141-1. Les mer om vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeid.

I følge NS 8176 kan målinger av hastighet eller akselerasjon gjøres i kombinerte måleretninger med veiefiltre definert i NS-EN ISO 8041. Frekvensområdet for målingene er fra 0,5 Hz til 160 Hz etter definisjoner av toleranser i NS-EN ISO 8041 i det øvre og nedre frekvensområdet. Frekvensene i det øvre eller nedre området kan ha innvirkning på måleresultatet hvis vibrasjoner dominerer i disse frekvensområdene. NS 8176 er nå også brukt i grunnlaget for en ny ISO-standard.

Lenke til veiledning til byggteknisk forskrift

Revidert NS 8176 ble utgitt i 2017

Revisjon av NS 8176 i komiteen, SN/K 365 Vibrasjoner fra samferdsel, som ble opprettet i 2015 med mandat for revisjon av bl.a. valg av representativt utvalg for måling, antallet hendelser (statistisk maksimalverdi), hyppighet, varighet, måleperiode, måleopplegg, måleusikkerhet o.l. Vurdering av andre vibrasjonskilder (flybevegelser, industri, terminaldrift, e.l.), flytting av klassetabell til hovedteksten, utvidelser av standarden til å gjelde kontorer mm. inngikk også i revisjonen. Les mandat og mer informasjon om komiteen SN/K 365.

Under revisjonen ble det gjennomført tilleggsmålinger av vibrasjoner fra veitrafikk, og dataene fra første undersøkelse ble gjennomgått på nytt. Det eksisterende datagrunnlaget for måledata ble supplert med disse nye dataene. Dataene fra tidligere spørreundersøkelse ble analysert på nytt i forhold til det nye datasettet. Komiteen vurderte at erfaringer fra bruken tilsier at vibrasjonsklassene kan tas som normativ del i standarden.

Komiteen vurderte også litteratur og erfaringsdata for andre typer bygninger i henhold til mandatet. Konklusjonen ble at det ikke finnes nok dokumentasjon til å gå videre med klasser og grenseverdier for andre typer bygninger. Det kreves ny forskning for å få dette tilstrekkelig dokumentert. Det samme gjelder for inkludering av andre vibrasjonskilder.

Endringene er det opplyst om i forordet til standarden.

NS 8176

Se alle produkter