Risikovurdering av anleggsarbeid – NS 5815

Denne norske standarden etablerer krav til hva en risikovurdering av utførelsen av anleggsarbeid skal inneholde for å oppfylle de krav som ligger i HMS-lovgivningen og andre relevante lover og forskrifter. Ved å følge standarden kan man dermed sikre en trygg utførelse av anleggsarbeider.

NS 5815 omfatter risikovurdering av selve utførelsen av anleggsarbeid. Siden arbeidene vil kunne variere i omfang og kompleksitet fra anlegg til anlegg, er det viktig å påpeke at standarden omfatter krav til hva en risikovurdering som et minimum skal omfatte. Standarden omfatter risiko for personskader, miljøskader (også ytre miljø), materielle skader og eventuelle egendefinerte suksessfaktorer og mål. I dette ligger også skader på og ulempe for tredjepart, for eksempel naboer til anleggsområdet.

En risikovurdering brukes som underlag for risikobasert sikkerhetsstyring og er et nyttig og ofte nødvendig hjelpemiddel som underlag for beslutninger om sikkerhetstiltak og for å dokumentere at mål og akseptkriterier for sikkerhet er oppnådd. En risikovurdering kan også brukes som hjelpemiddel ved prosjektering av sikkerhetstiltak ved ulike anleggsarbeid.

Risikovurdering av anleggsarbeid foretas normalt i ulike faser i et prosjekt for å få fram risikobildet. Det er viktig å tenke sikkerhet ved gjennomføring så tidlig som mulig i et prosjekt og å velge løsninger som er sikre. For å ivareta helse, miljø og sikkerhet er det også viktig at risikovurderingen er et dynamisk verktøy, og at den fornyes ved behov. Dersom forutsetningene som ligger til grunn for risikovurderingen endres, skal det utføres en oppdatert eller ny vurdering.

NS 5814 Krav til risikovurderinger er overordnet og generell, mens NS 5815 er fagspesifikk for anleggsarbeid og er utarbeidet for å gi tilstrekkelig veiledning for å kunne utføre risikovurderinger for ulike anleggsarbeid. NS 5815 følger prinsippene i NS 5814, men går lenger ved at den i tillegg omfatter risikoevaluering. Metodikken som er beskrevet, er generell og kan også brukes innenfor andre fagfelt om ønskelig.

NS 5815 kan brukes for hele anleggsprosesser, men også for avgrensede arbeidsoppgaver. Standarden er ment brukt for både store og små prosjekter, og kan også brukes i de tilfeller der det kun skal gjennomføres en risikoanalyse og ikke en komplett risikovurdering. Standarden kan benyttes både av byggherre/tiltakshaver og entreprenør ved utarbeidelse av blant annet HMS-planer og prosedyrer.

Relevante standarder

Se alle produkter