Risikovurderinger – NS 5814

Risikovurdering er en samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette handler om å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko, og identifisere tiltak som kan redusere risikoen.

Mange mennesker i en gummibåt på elverafting
Foto: iStock

NS 5814 Krav til risikovurdering omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedrifter for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

NS 5814 gir også en beskrivelse av risikovurderingens plass i risikostyring og av faktorer som påvirker planlegging og gjennomføringen av risikovurderinger, for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.

Risikovurderinger gjennomføres ved å planlegge aktiviteter eller tiltak både ved etablering og ved endringer av eksisterende virksomhet. Uavhengig av formålet er det viktig at risikovurderingen tilpasses i tid slik at resultatet foreligger før beslutninger skal tas.

Ny versjon i 2021

NS 5814 Krav til risikovurderinger ble første gang utgitt i 2008 og den nyeste utgaven kom i mai 2021. I tillegg til faglige oppdateringer, omfatter den nye utgaven risikovurderinger av både utilsiktede og tilsiktede hendelser. I egne tillegg i standarden er det eksempler på konkrete risikovurderinger av begge typer hendelser. Standarden har innlemmet aktiviteter, begreper og kvaliteter fra to andre risikostandarder, NS 5832 og NS-ISO 31000, for å vise risikovurderingenes plass i den overordnede risikostyringen.

NS 5814 kan øke forståelsen for ulike typer risikovurderinger gjennom å få fram likheter i logikk og framgangsmåte. Samtidig er standarden ment å være fleksibel nok til at vurderingene kan skreddersys ulike analyseobjekt og formål. I tillegg oppfyller denne standarden også kravene til risikovurderinger i henhold til sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften.

Hvem kan bruke NS 5814

NS 5814 er en generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurderinger. Videre passer standarden for alle størrelser av private og offentlige virksomheter inkludert frivillige organisasjoner.

Standarden omfatter risikoeiers ansvar både som oppdragsgiver for risikovurderingen og som beslutningstaker i etterkant. Standarden gir et rammeverk for de som utfører eller involveres i risikovurderinger enten som ansatte i virksomheten eller som konsulenter.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 5814 Krav til risikovurderinger

Dette kurset vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen basert på eksempler.

Les mer og meld deg på