Livssykluskostnader for byggverk – NS 3454

NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse.

NS 3454 ble trukket tilbake 2023-09-07 og erstattes av NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk.

Felles kalkulasjonsnøkler er sentrale når BAE-næringen skal bygge opp erfaringsbanker som omhandler kostnader og kvalitet for hele livsløp til et bygg. Men hvordan skal vi beregne kostnadene for hele livssyklusen? Og er det mulig, må det gjøres på samme måte, over alt og fra gang til gang? Løsningen er én felles standard - NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon.

NS 3454 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk (både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en bygningsdel.

Standardens hovedbruksområder er:

  • Analyser i forbindelse med prosjektutvikling, programmering, prosjektering og bygging/ombygging
  • Kostnadsføring i bruksfasen

Hvem er standarden for?

NS 3454 retter seg mot aktører i byggenæringen, både offentlig og privat sektor, og er et hjelpemiddel for deg som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benytte i alle faser av et byggverk og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter