Klassifikasjon av byggverk – NS 3457

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter.

Et samlet klassifikasjonssystem hvor det er planlagt skal bestå av følgene deler (publiserte deler med årstall i parentes):

 • NS 3451 Bygningsdelstabell (2022)
 • NS 3457-1 Metoder og prinsipper for organisering av informasjon
 • NS 3457-2 Byggverkskomplekser
 • NS 3457-3 Bygningstyper (2013)
 • NS 3457-4 Romfunksjoner (2015)
 • NS-ISO 81346-12 Bygg og anlegg med installasjoner (2018)
 • NS 3457-6 Sonetyper (2022)
 • NS 3457-7 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (2021)
 • NS 3457-8 Komponentkoder (2021)
 • NS 3457-9 Merking i bygninger (2021)
 • P-811 Veiledning til NS 3457-7 med systemkoder (2021)

NS 3457-7, -8 og -9 angir hvordan komponenter og systemer kan/skal kodes for å oppnå gjenkjennelighet, gjenfinning og identifikasjon i digitale modeller og i det fysiske byggverket. Standardene angir hvilke koder som skal brukes for hvilke komponenter og systemer og hvordan disse kodene kan/skal settes sammen for å gi mening.

Statsbygg har stilt sitt tverrfaglige merkesystem (dokumentert i Statsbyggs PA 0802) til disposisjon som et utgangspunkt for Norsk Standard.

Innholdsmessig dekker følgende tre dokumenter Statsbyggs PA 0802 Tverrfaglig merkesystem:

 • De normative bestemmelsene dekkes av NS 3457-7
 • Komponentkodelisten dekkes av NS 3457-8
 • Systemkodelisten dekkes av veiledningen til NS 3457-7
 • Den fysiske merkingen på tegninger og i bygget dekkes av NS 3457-9

En standardisert koding av komponenter og systemer gjør det lettere for alle som er involvert i et byggverks livsløp å identifisere komponenter og systemer, og minsker risikoen for misforståelser og feil.

NS 3457-3 Bygningstyper

NS 3457-3 angir et system for klassifikasjon av bygninger.

Standarden kan brukes i forbindelse med analyser og kalkyler av prosjektkostnader og livsløpskostnader, arealanalyser, registrering av brukserfaring og skader på bygninger, dokumentstyring, byggesaksbehandling, statistikk, markedsoversikter og ved beskatning.

Standarden inneholder en tabell på bygningstyper på tre nivåer (bygningens hovedfunksjon, bygningsgruppe og bygningstype) og forklaringen til bygningstypene er supplert med eksempler på hva som inngår og ikke inngår i de ulike bygningstypene. Standarden er gjensidig harmonisert med matrikkelen, som er Norges offisielle register for fast eiendom, og dekker SSB sine behov for boligtelling. Anlegg omfattes ikke av denne delen av NS 3457.

Standardens fulle navn er NS 3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper.

NS 3457-4 Romfunksjoner

NS 3457-4 angir et system for klassifikasjon av romfunksjoner.

Standarden definerer romfunksjoner i tre nivåer: Romhovedfunksjon, romfunksjonsgruppe og romfunksjon. Utendørs romfunksjoner som ikke er direkte tilknyttet en bygning, omfattes ikke av denne delen av NS 3457.

NS 3457-4 kan brukes i forbindelse med analyser og kalkyler av prosjektkostnader og livsløpskostnader, arealanalyser, registrering av brukserfaring og skader på rom og bygninger, dokumentstyring, byggesaksbehandling, statistikk, markedsoversikter, utleie og beskatning.

Standardens fulle navn er NS 3457-4:2015 Klassifikasjon av byggverk – Del 4: Romfunksjoner.

NS-ISO 81346-12 Bygg og anlegg med installasjoner

NS-ISO 81346-12 fastsetter regler for strukturering av systemer og formulering av referansebetegnelser og angir klasser for systemer på feltet byggverk og driftssystemer. Standarden angir også en klassifisering av objekter og korresponderende bokstavkoder for bruk i referansebetegnelser for objektforekomster.

NS-ISO 81346-12 inngår i en serie av ISO/IEC-standarder som dekker klassifisering av komponenter og systemer i bygg og anlegg, og dekkes i Norge av NS 3451 Bygningsdelstabellen på samme området. Anlegg som har bygninger som en del av prosjekt eller leveranse kan bruke NS-ISO 81346-12 for klassifikasjon for hele leveransen.

NS-ISO 81346-12:2018 ble fastsatt som Norsk Standard i februar 2021 og er oversatt til norsk.

Standardens fulle navn er NS-ISO 81346-12:2018 Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter – Struktureringsprinsipper og referansebetingelser – Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner.

NS 3457-6 Sonetyper

NS 3457-6 angir klassifikasjon av sonetyper i bygninger og tilhørende uteområder. Klassifikasjonen av sonetyper er basert på lover, forskrifter og andre standarder og henviser til disse.

Sonetypetabellen i NS 3457-6 inneholder en kode på opptil tre bokstaver som angir en sone. Tabellen inneholder referanser til sonenes bruk i lover, forskrifter og andre standarder. Tabellen inneholder også forslag til navngiving av soner i IFC 4.

Standardens fulle navn er NS 3457-6:2022 Klassifikasjon av byggverk – Del 6: Sonetyper.

NS 3457-7 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk

NS 3457-7 angir et tverrfaglig merkesystem (TFM) for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk. Systemet er basert på et identifikasjonsnummer (TFM-ID) bygget opp av lokalisering, system og komponent som en samlet streng, tilpasset nummerering eller merking på et ferdig byggverk eller i prosjektet.

Standardens fulle navn er NS 3457-7:2021 Klassifikasjon av byggverk – Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk.

Veiledning til NS 3457-7 med systemkoder

Dokumentet gir veiledning til hvordan NS 3451 kan benyttes som systemkoder i TFM-ID i henhold til NS 3457-7. Veiledningen introduserer funksjonskoder som en metode for å gruppere distribuerende eller bygningsmessige systemer.

Dokumentet gir videre en generell veiledning til hvordan koder kan bygges opp gjennom et prosjektforløp for å støtte prosesser både i prosjektering og bygging. Den gir også eksempler på forskjellige bygningsdeler som systemkoder.

Veiledningens fulle navn er NS 3457-7:2021/G1:2021 Veiledning til NS 3457-7:2021 – Bruk av TFM-systemet, med systemkoder.

NS 3457-8 Komponentkoder

NS 3457-8 angir en klassifikasjonstabell på tre nivåer for komponentkoder i bygninger. Standarden er tilrettelagt som oppslagsverk for komponentkoder med beskrivende faganvendelse og synonymer. Standarden er tilgjengelig i XML etter avtale med Standard Online.

Standardens fulle navn er NS 3457-8:2021 Klassifikasjon av byggverk – Del 8: Komponentkoder i bygninger.

NS 3457-9 Merking i bygninger

NS 3457-9 angir hvordan systemer og komponenter skal merkes fysisk. Målgruppen er de som definerer eller utfører fysisk merking.

Merking av rom er ikke omfattet av dette dokumentet. Rom bør likevel merkes fysisk med samme identifikasjon som i FDVU-dokumentasjon i henhold til NS 3456 med hensyn til plassering av tekniske installasjoner og veifinning (for eksempel pågående livstruende vold (PLIVO) og universell utforming (UU)).

Både NS 3457-9 og NEK EN IEC 81346-1 omhandler merking av objekter og overlapper hverandre delvis. NS 3457-9 korresponderer godt med andre norske standarder og innarbeidet praksis i byggebransjen i Norge.

Standardens fulle navn er NS 3457-9:2021 Klassifikasjon av byggverk – Del 9: Merking av systemer og komponenter i bygninger.

NS 3457-serien

Se alle produkter

NS-ISO 81346-12

Se alle produkter