Standarder for dekontaminerings- og steriliseringsmiljø

En kvalitetsmessig god dekontamineringsprosess er en forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte, både for pasienter og personalet.

En kvalitetsmessig god dekontamineringsprosess er en forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte, både for pasienter og personalet.

Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Det finnes en rekke standarder som setter kvalitetskrav til utstyret som brukes for dekontaminering/sterilisering. I tillegg finnes det standarder som setter krav til prosess og validering.

Et dekontaminerings- og steriliseringsmiljø bør ha standarder innenfor følgende områder:

Validering

 • NS-EN ISO 17665-1 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr
 • NS-EN ISO 14937 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Generelle krav til karakterisering av et steriliserende agens samt utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr
 • NS-EN ISO 17664 Behandling av helsetjenesteprodukter - Informasjon som skal gis av produsenten av det medisinske utstyret for behandling av medisinsk utstyr

Sterilisatorer

 • NS-EN 285 Sterilisering - Vanndampsterilisatorer - Store sterilisatorer

Vaskdesinfeksjon

NS-EN ISO 15883 del 1-7- Vaskedekontaminatorer:

 • Del 1: Generelle krav, termer, definisjoner og prøvinger
 • Del 2: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for kirurgiske instrumenter, anestesiutstyr, kar, redskaper, glasstøy, osv.
 • Del 3: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer til bekken, urinflasker og lignende
 • Del 4: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop
 • Del 6: Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell
 • Del 7: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk termolabilt medisinsk utstyr og helseutstyr

Kjemiske indikatorer

 • NS-EN 867-5 Ikke-biologiske indikatorer til bruk i sterilisatorer - Del 5: Spesifikasjon for indikatorsystemer og prosessutfordringsanordninger til funksjonsprøving i små sterilisatorer type B og type S
 • NS-EN ISO 11140-4 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indikatorer - Del 4: Klasse 2-indikatorer som alternativ til Bowie- og Dick-prøving for avdekking av damppenetrasjon

Biologiske indikatorer 

NS-EN ISO 11138 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer:

 • Del 1: Generelle krav
 • Del 3: Biologiske indikatorer for fuktige varmesteriliseringsprosesser
 • Del 4: Biologiske indikatorer for tørre varmesteriliseringsprosesser
 • Del 5: Biologiske indikatorer for steriliseringsprosesser med lavtemperaturdamp og formaldehyd

Pakkemateriale

NS-EN ISO 11607 Emballasje for sluttsterilisert medisinsk utstyr:

 • Del 1: Krav til materialer, sterile barrieresystemer og emballasjesystemer
 • Del 2: Valideringskrav til formgiving, forsegling og sammensetting

Relevante standarder

Se alle produkter