Norsk Standard for kvalitet på skrei

Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei.

To skreifiskere på båt
Foto: Sjømat Norge

Standardens fulle navn er NS 9406:2022 Fisk og fiskeprodukter – Fersk skrei – Krav til produkt. Det er også utgitt en engelsk versjon av standarden.

NS 9406 angir krav til kvalitet og behandling av:

  • Fersk, hel skrei
  • Filetprodukter av fersk skrei
  • Tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei

Standarden gjelder for produksjon og pakking fra fangst til grossist i Norge.

Endringer fra forrige utgave

De viktigste endringene i NS 9406:2022 fra forrige utgave (SN/TS 9406:2021):

  • Det er inkludert informasjon om at leverandører og eksportører av skrei og skreiprodukter må før sesongen inngå lisensavtale med Sjømatrådet for å kunne benytte skreimerket
  • Det er gjort endringer i enkelte termer og definisjoner
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 °C før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 °C før utsendelse fra produksjonsanlegget
  • Det er gitt nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake
  • Salgsordrekrav før pakking er fjernet
  • Endring av tidskrav på 24 timer før filetproduksjon

Merkeordning

I forbindelse med innføringen av Norsk Standard, har Sjømatrådet også utviklet et nytt merke for kvalitetsmerket Skrei. Merkeordningen gjelder fersk skrei som er villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene til skrei innenfor Norges økonomiske sone og som er utvalgt og pakket etter bestemte krav definert i standarden. Informasjon om skreimerket og merkeordningen kan finnes her.

Komité

Det er en egen komité i Standard Norge som har arbeidet frem de nye endringene. Komiteen besto av representanter fra fiskerinæringen i Norge (fiskemottak, produsenter av fiskeprodukter, interesseorganisasjoner og eksportører som omsetter skrei).

Relevante standarder

Se alle produkter