Byggevarer

Det finnes felles europeiske standarder for mesteparten av de byggevarene som selges i Norge. Dette er såkalte harmoniserte standarder til EUs byggevareforordning. Det innebærer at de kan brukes til å dokumentere at forordningens krav til varen er oppfylt. I Norge er disse kravene tatt inn i Forskrift om dokumentasjon av byggevarer.

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen har til formål å sikre at byggverk kan prosjekteres og oppføres slik at grunnleggende krav til sikkerhet, helse og miljø sikres. I tillegg skal forordningen bidra til ytterligere nedbygging av tekniske handelshindringer i EØS-området.

Harmoniserte standarder

Dette er ordnet slik at alle egenskaper (ytelser) ved en byggevare som myndighetene i minst ett EØS-land stiller krav til, skal bestemmes, deklareres og kontrolleres som fastsatt i de harmoniserte standardene. Derved skal leverandørene slippe å gjøre dette på forskjellige måter etter hvilket land de selger til. Verdiene som kreves for hver egenskap, kan likevel variere, både mellom landene og fra prosjekt til prosjekt avhengig av byggevarens funksjon i byggverket og byggverkets geografiske plassering.

Med noen unntak er det opp til myndighetene i hvert enkelt land å avgjøre om en bestemt egenskap skal kreves dokumentert eller ikke. Men de kan altså ikke kreve at egenskapen skal dokumenteres på en annen måte enn den harmoniserte standarden har fastsatt.

Hvordan norske bygningsmyndigheter forholder seg til dette valget, står i punkt 5.12 i publikasjonen "Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer?" fra Direktoratet for byggkvalitet (se lenke nederst i teksten).

EU publiserer en oversikt over harmoniserte standarder for byggevarer. Der står det når de enkelte standardene trer i kraft, og fra hvilken dato de er eneste gyldige dokumentasjon på at en byggevare oppfyller forordningens krav (se lenke nederst i teksten).

For å se om det finnes en harmonisert standard for en gitt byggevare, er det dessuten nyttig informasjon å hente på byggevareinfo.no (se lenke under).

CE-merking

Byggevarer som oppfyller krav i en harmonisert standard, skal merkes med et CE-merke. Alle kravene som har med CE-merking å gjøre, står i tillegg ZA i de harmoniserte byggevarestandardene. Standardene kan ha flere krav enn disse.

For å kunne CE-merke produkter må leverandøren, uavhengig av hvor produktet er produsert, dokumentere tekniske egenskaper og ha et system for produkt- og produksjonskontroll i henhold til tillegg ZA i relevant produktstandard. Produsenten av byggevaren eller den som importerer byggevaren, er ansvarlig for at det foreligger produktdokumentasjon når byggevaren bringes på markedet.

Byggevarer som ikke omfattes av en harmonisert europeisk standard, kan også CE-merkes etter byggevareforordningen. Da må de få en europeisk teknisk bedømmelse (ETA) av et utpekt organ (se mer info under).

Aktuelle lenker

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (Direktoratet for byggkvalitet)
Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer (Direktoratet for byggkvalitet
byggevareinfo.no (Direktoratet for byggkvalitet)
EUs oversikt over harmoniserte standarder for byggevarer
Europeisk teknisk bedømmelse (European Organisation for Technical Assessment)