Norsk Standard for grove steinmaterialer – NS 3468

Denne standarden beskriver hvordan steinmaterialer over 90 millimeter skal klassifiseres og dokumenteres. Standarden sikrer produsenter, leverandører og kunder presise leveranser.

En hjullaster fyller tilhenger
Foto: Pixabay

Standarden dekker hele verdikjeden fra produksjon av steinmaterialer, dokumentasjon og til ferdig leverte varer brukt til bygge- og anleggsarbeid. Den ble utgitt i 2019 og beskriver hvordan produserte grove steinmaterialer og resirkulerte materialer (gjenbruksmasser) skal klassifiseres og dokumenteres.

Brukerne av standarden

NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon er ment brukt av:

 • offentlige og private byggherrer for anlegg (veganlegg, byggearbeid, elvesikring, erosjonssikring)
 • prosjekterende (bygg, vei og anlegg)
 • produsenter av pukk/stein
 • leverandører av pukk/stein
 • prøvingslaboratorier for pukk/stein
 • rådgivere innenfor bygg, anlegg og infrastruktur

Standarden skal hjelpe brukerne med å:

 • definere en felles måte å beskrive grove steinmaterialer på
 • sette krav til hvordan kvaliteten på materialene skal dokumenteres
 • hjelpe bestillere ved spesifisering og innkjøp
 • bidra til ensartede og forutsigbare bestillinger, slik at produksjonen kan målrettes

Egenskaper NS 3468 omfatter:

 • geometriske egenskaper som største steinstørrelse, største steinlengde, kornfordeling, mengdefordeling over og under en bestemt åpning/spalte, finstoffinnhold og graderingstall
 • fysiske krav til styrke og slitasje gjennom Los Angeles-verdi og micro-Deval-koeffisient
 • korndensitet
 • vannabsorpsjon
 • innhold og klassifisering av resirkulerte materialer
 • innhold av farlige stoffer

Standarden setter også krav til:

 • prøvingshyppighet etter mengde i tonn eller antall prøver per år
 • hvilken metode som skal brukes ved dokumentasjon av kvalitet og egenskaper for steinmaterialet

Relevante standarder

Se alle produkter