Brannteknisk prosjektering og analyse

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Publikasjonene SN-INSTA/TR 951 og SN-INSTA/TS 952 gir oss felles nordiske verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse.

Norge og de andre nordiske landene har funksjonsbaserte brannbestemmelser. Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å verifisere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket. Det krever derimot at aktørene har kunnskap om de to prosjekteringsmodellene; forenklet prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser og prosjektering ved analyse, inklusive bruk av sentrale verktøy som NS 3901 og SN-INSTA/TS 950.

Utvidet verktøykasse

De to nordiske publikasjonene, en teknisk rapport og en teknisk spesifikasjon, er:

  • SN-INSTA/TR 951 Analytisk brannteknisk prosjektering - Probabilistisk metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk
  • SN-INSTA/TS 952 Analytisk brannteknisk prosjektering - Kvalitetssikring og kontroll i byggeprosessen

SN-INSTA/TR 951

Denne tekniske rapporten beskriver en probabilistisk tilnærming til brannteknisk prosjektering. Den beskriver metoder for å vurdere samsvar med et absolutt kriterium, og for å verifisere oppfyllelse av funksjonskrav. INSTA/TR 951 angir ytelseskriterier, relevante analysemetoder og inngangsdata (pålitelighetsdata og brannstatistikk), og kan også brukes i kombinasjon med INSTA/TS 950:2014 Fire Safety Engineering Comparative method to verify fire safety design in buildings/ Analytisk brannteknisk prosjektering - Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk.

INSTA/TR 951 kan brukes som referanse for bygningsmyndighetene og for verifisering av oppfyllelse av forskriftskrav av lokale brann- og bygningsmyndigheter, branntekniske rådgivere og andre aktører i byggenæringen.

SN-INSTA/TS 952

Denne tekniske spesifikasjonen gir veiledning for når og hvordan man gjennomfører kvalitetssikring og kontroll av brannteknisk prosjektering som en del av hele byggeprosessen. Målet er å bidra til økt kvalitet i prosjekteringen, inkludert innovative og bærekraftige løsninger, og å harmonisere kontrollprosessene i Norden. Det beskrives en prosess for kvalitetssikring og kontroll på generelt nivå, uavhengig av nasjonalt regelverk i det enkelte nordiske land.

INSTA/TS 952 kan brukes som et referansedokument for bygningsmyndigheter, branntekniske rådgivere og andre aktører i byggenæringen.

Nordisk komitéarbeid

Publikasjonene er utarbeidet av en komité som representerer det nordiske standardiseringssamarbeidet, INSTA, for Fire Safety Design. De er resultatet av prosjektet Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions, et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordic Innovation, Direktoratet for byggkvalitet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond og prosjektpartneres egne bidrag.

"Standardpakke" for branntekniske rådgivere

I tillegg til SN-INSTA-dokumentene, kan vi også anbefale SN-INSTA 950 og NS 3901 som en bra standardpakke for branntekniske rådgivere.

Relevante standarder

Se alle produkter