Risikovurdering av brann i byggverk

NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk tar for seg risikovurdering i hele byggverkets livssyklus med fokus på brannsikkerhet for alle typer byggverk på land.

En risikovurdering brukes til å dokumentere at stilte mål for brannsikkerhet er oppfylt. Standarden tar for seg risikovurdering som skal brukes i sikkerhetsstyring i alle faser av et byggverks livssyklus, fra bygging, drift, reparasjon, bruksendring, ombygging og til riving.

Hovedmålgruppen for NS 3901 er brann- og risikorådgivere. Standarden er et verktøy både ved vurdering av brannrisiko i eksisterende byggverk, inklusive ved ombygging, tilbygging eller bruksendring, og i forbindelse med oppføring av nye byggverk. Ved oppføring av nye byggverk kan risikovurdering utført i overensstemmelse med denne standarden være del av en brannsikkerhetsstrategi, hvor formålet er å verifisere at sikkerheten i byggverket oppfyller kravene i lover og forskrifter.

Bygger på samme prinsipper som NS 5814 Krav til risikovurderinger

NS 3901 bygger på de samme prinsipper som NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. En forskjell i forhold til NS 5814, er at prosessen med å etablere risikoakseptkriterier er en del av NS 3901:2012, mens dette ikke er en del av NS 5814:2008.

Tekst fra NS 5814 er tatt med i den grad det er funnet nødvendig. NS 3901 gir dermed et selvstendig grunnlag for risikovurdering av brann i byggverk, og kan benyttes uavhengig av NS 5814. For byggverk der det skal utføres risikovurdering også av andre hendelser enn brann, kan NS 3901, NS 5814 og eventuelle andre relevante standarder brukes sammen.

Denne standarden er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 227 Krav til risikovurderinger av brann i byggverk.

Les mer om NS 5814

Relevante standarder

Se alle produkter