Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Standarden NS-EN 17687 gir innkjøpsorganisasjoner veiledning i hvordan de kan gjennomføre en anskaffelsesprosess som bidrar til å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i prosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

EU-kommisjonen har funnet ut at det er behov for standarder som kan veilede i god gjennomføring av offentlige anskaffelser, fordi utfordringene med offentlige anskaffelser ikke er mangel på godt regelverk nasjonalt, men heller evnen til å etterleve regelverket hos de enkelte oppdragsgivere som skal praktisere regelverket. Dette lar seg ikke løse med flere eller strengere regler, men heller gjennom standarder som kan benyttes som konkret veiledning i gjennomføring av regelverket.

Forutsetningene for en sunn og rettferdig konkurranse knyttet til offentlige anskaffelser er at interessekonflikter, partiskhet, korrupsjon, bedrageri og bindinger til karteller i anskaffelsesprosesser bekjempes. Slike faktorer har negativ innvirkning på mange leverandører, og det foreligger derfor et internasjonalt behov for å bekjempe dette, noe NS-EN 17687 bidrar til.

Nyttig verktøy for norske innkjøpsmiljøer

NS-EN 17687 Offentlig anskaffelse – Integritet og ansvarlighet – Krav og veiledning, er rettet mot innkjøpsorganisasjoner, deres bidragsytere og beslutningstakere. Standarden kan også ha innvirkning på og være til hjelp for enkeltpersoner, leverandører og deres medhjelpere, og organisasjoner som representerer leverandørkjeden på nasjonalt eller europeisk nivå.

Standarden er et godt verktøy for norske innkjøpsmiljøer og skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø.

Integritet og ansvarlighet

NS-EN 17687 gir et forsvarlig rammeverk for alminnelig aksepterte prinsipper om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Integritet handler om å vise ansvarlighet overfor nøkkelinteressenter og drive sin virksomhet på en åpen måte, for eksempel når det gjelder hvordan anskaffelsesfunksjonen er organisert og ledet, for å sikre internasjonalt anerkjente rammer for integritet og ansvarlighet. Integritet og ansvarlighet er to komponenter for god offentlig styring, inkludert forsvarlig økonomisk ledelse, og de er nært forbundet med hverandre.

Den norske speilkomiteen

Den norske speilkomiteen SN/K 585 Offentlig anskaffelser har bidratt i utviklingen av standarden. til det europeiske arbeidet, har også hatt flere eksperter i arbeidsgruppen som har utarbeidet standarden. Den norske speilkomiteen består av medlemmer fra Advansia AS, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Avinor, Bane NOR, Factlines, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, NHO, OsloMet, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, Tolldirektoratet, UDI og Universitet i Oslo.

Europeisk regelverk for offentlige anskaffelser danner bakgrunnen for opprettelsen av det europeiske standardiseringsarbeidet i standardiseringskomiteen CEN/TC 461 Public Procurement.

Standarden er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

NS-EN 17687

Se alle produkter