Maskinsikkerhet

Vi er alle omgitt av maskiner. I Forskrift om maskiner er maskiner definert som "en rekke deler eller komponenter som er satt sammen, slik at minst én del er bevegelig".

For å unngå at maskiner påfører mennesker skade eller død har vi utarbeidet en rekke standarder som skal veilede konstruktører, importører og myndighetene om funksjonskrav og hvordan disse kan oppfylles.

Forskrift og standarder for maskinsikkerhet

I Norge er maskinsikkerhet regulert gjennom forskrift om maskiner. Forskriften omfatter konstruksjon, bygging og omsetting av

  • maskiner
  • utskiftbart utstyr
  • sikkerhetskomponenter
  • løfteredskap
  • kjettinger
  • tau
  • stropper
  • avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger
  • ferdigstilte maskiner (delvis)

Denne forskriften har sitt utspring i EUs maskindirektiv.

Standarder letter arbeidet på maskinområdet

Formålet med forskrift om maskiner er å stille krav til sikkerhetsnivået for maskiner slik at brukeren av en maskin utsettes for minst mulig risiko for skader eller død. For å lette arbeidet til de som skal konstruere, bruke og kontrollere at maskiner er i henhold til forskriften er det utviklet ca 600 harmoniserte standarder. Se mer informasjon om harmoniserte standarder.

Hvorfor standarder innenfor maskinsikkerhet?

Forskriften stiller for eksempel krav til sikkerhet, støy og merking, men sier ikke noe om hvordan man skal tilfredsstille disse kravene. Standardene fungerer som en veiledning i hvordan kravene kan ivaretas og dokumenteres.

For brukere av maskiner er det betryggende å vite at maskinene er produsert i henhold til standarder som tilfredsstiller kravene i forskrift om maskiner. Ved å følge de instruksjonene som produsenten i henhold til standardene må lage, vil man som bruker ha svært liten risiko.

Hvem er maskinsikkerhetsstandardene til for?

Maskinsikkerhetsstandardene er særlig myntet på dem som skal konstruere maskiner, og dem som skal kontrollere at maskinene tilfredsstiller kravene i forskriften.

Hvilke standarder omfattes av maskinforskriften?

En oversikt over standardene som omfattes av maskinforskriften finnes på EU-kommisjonens nettsider. Alle disse er tilgjengelig som Norsk Standard.

Les mer om standardene som omfattes av maskinforskriften på EU-kommisjonens nettsider.

NS-EN ISO 12100 Maskinsikkerhet - Hovedprinsipper for konstruksjon - Risikovurdering og risikoreduksjon

NS-EN ISO 12100 angir grunnleggende terminologi, prinsipper og en metode for å oppnå sikkerhet ved konstruksjon av maskiner. Den angir prinsipper for risikovurdering og risikoreduksjon. Disse prinsippene er basert på kunnskap om og erfaring med konstruksjon, bruk, hendelser, ulykker og risiko knyttet til maskiner.

Det er beskrevet prosedyrer for å identifisere farer og beregne og evaluere risiko under relevante faser i maskinenes livssyklus, og for å eliminere farer eller for å sørge for tilstrekkelig risikoreduksjon. Det gis veiledning om dokumentasjonen og verifikasjonen av risikovurderings- og risikoreduksjonsprosessen.

NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner

NEK EN 60204-1 omhandler generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner samt valg/utførelse av kritisk utstyr som beskytter mennesker, dyr og eiendom mot skade.

Denne normen er sentral når man skal utføre risikovurdering av en maskin. Her kan nevnes hvordan man beskytter mot elektrisk sjokk, krav vedrørende operatør-maskin «man-machine» - start/stopp, styrekretser og nødstopp.

Brukere av NEK EN 60204-1

Virksomheter som lager maskiner er åpenbare brukere. En annen gruppe er elektroinstallatører som leverer maskiner. De er maskinleverandører og må følge NEK 60204-1 for å være sikker på at de gjør ting riktig. Ellers vil de bli holdt ansvarlig dersom noe går galt.

Andre brukere er rådgivende ingeniører, ventilasjonsbransjen og salgsansvarlige/leverandører av elektrisk utstyr til maskiner/automatisering.

Les mer om NEK EN 60204-1

NS-EN ISO 12100

Se alle produkter

NEK EN 60204-1

Se alle produkter