Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner – NEK EN 60204-1

NEK EN 60204-1 omhandler bruk av elektrisk, elektronisk og programmerbar elektronisk utrustning for maskiner, som ikke er bærbare når de er i drift. Den gjelder også for en gruppe av maskiner som arbeider sammen på en koordinert måte.

NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Normen er koordinert og avklart med EU kommisjonen og er harmonisert med Maskindirektivet og EMC-direktivet. Dette innebærer at det ved bruk av normen kan anses at bestemte krav i de aktuelle direktivene er ivaretatt.

Viktig ved risikovurdering

NEK EN 60204-1 omhandler generelle krav til elektrisk utstyr på maskiner samt valg/utførelse av kritisk utstyr som beskytter mennesker, dyr og eiendom mot skade. Standarden er derfor viktig når man utfører risikovurdering av en maskin. Her kan nevnes hvordan man beskytter mot elektrisk sjokk, krav vedrørende operatør-maskin «man-machine», start/stopp, styrekretser og nødstopp.

Brukere av standarden

Virksomheter som lager maskiner, er åpenbare brukere. En annen gruppe er elektroinstallatører som leverer maskiner. De er maskinleverandører og må følge NEK 60204-1 for å være sikker på at de gjør ting riktig. Ellers vil de bli holdt ansvarlig dersom noe går galt. Andre brukere er rådgivende ingeniører, ventilasjonsbransjen og salgsansvarlige/leverandører av elektrisk utstyr til maskiner/automatisering.

Innholdet i standarden

Følgende viktige punkter for elektrisk utrustning gjennomgås i standarden:

 • Generelle krav
 • Terminering av ledere for strømtilførsel og utstyr for frakobling og utkobling
 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
 • Beskyttelse av utstyr
 • Utjevningsforbindelser (jording)
 • Styrekretser og styrefunksjoner
 • Grensesnitt operatør-maskin og styreinnretninger montert på maskinen
 • Koblingsutstyr (plassering og montasje)
 • Ledere og kabler
 • Utførelse av ledningssystemer
 • Elektriske motorer og tilhørende utstyr
 • Merking og teknisk dokumentasjon
 • Hvordan verifisere en maskin

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter