Sertifiseringene har vært viktige for Veidekke

Sertifiseringene har vært en viktig del av forbedringsarbeidet i Veidekke Entreprenør AS. – Vi har hatt en lærerik prosess med å få sertifikatene og etterleve dem. Standardene bidrar til å forbedre styringssystemet, sier kvalitetssjef Anders Bentzrød.

Dag Andersen
Foto:

I 2014 ble firmaet sertifisert etter ISO 9001:2008 (kvalitet) og ISO 14001:2004 (miljø). Firmaet resertifiseres i 2017. I 2016 fulgte virksomheten opp med sertifisering til OHSAS 18001:2007 (arbeidsmiljø). Firmaet vurderer også andre standarder, som standarden om informasjonssikkerhet.

Veidekke Entreprenør er bevisst på at sertifiseringene ikke skal føre til byråkratisering, men bidra til forbedringer.

– Det var positivt for oss å få disse sertifikatene. Det gjelder både prosessen frem til sertifisering, og effekten av å arbeide etter et styringssystem i tråd med de internasjonale standardene. Sertifiseringene passer godt inn i vår totale innsats, for hele tiden å bli bedre. Vi prøver å sikre at vi etterlever kravene fra samfunnet, kundene våre, og ikke minst kravene vi stiller til oss selv, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør AS.

Positive resultater

Kvalitetssjef Anders Bentzrød mener det er avgjørende at arbeidet med sertifisering har god forankring i toppledelsen. I Veidekke Entreprenør kom initiativet fra toppledelsen selv.

– Sertifiseringene har vært et viktig bidrag til de positive resultatene, både for lønnsomheten, HMS og ytre miljø. Vi får gode tilbakemeldinger fra organisasjonen. Samtidig ble det også lagt ned annen viktig innsats i firmaet. Vi kan derfor ikke måle resultatet av standardarbeidet isolert, men kan si at det har hatt en medvirkende effekt, sier Bentzrød.

Han mener sertifiseringene gjør at Veidekke Entreprenør jobber mer systematisk og koordinert innenfor strategi og drift. Standardene er gode prinsipper for organisering av forbedringsarbeidet.

– Vi ble mer bevisste på å samle inn data om status i bedriften, og bruke informasjonen som et styringsverktøy. Det har skapt bedre beslutningsgrunnlag for ledelsen. Styringsverktøyet hjelper ledelsen med å prioritere, og sikrer at vi etterlever kravene ved hele tiden å forbedre oss, forteller Bentzrød.

Omdømme

Sammen med flere andre tiltak har standardene bidratt positivt til Veidekkes omdømme og miljøforbedringer. På to år ble virksomhetens omdømme forbedret med 30 prosent, ifølge omdømmemålingen fra Ipsos MMI i oktober 2016.

– Det er viktig for oss at Veidekke Entreprenør AS representerer seriøsitet i byggebransjen. Mange års innsats har resultert i forbedret sikkerhet på anleggene våre, færre skader, mindre miljøbelastning og bedre økonomi. ISO-arbeidet har styrket denne innsatsen, mener kvalitetssjef Anders Bentzrød.

Ett eksempel på mindre miljøbelastning er avfallsreduksjon. I 2015 hadde over halvparten av avsluttede byggeprosjekter en avfallsmengde på under 30 kilogram per kvadratmeter. Den lave avfallsmengden viser resultatet av innsatsen og er økonomisk lønnsom for virksomheten.

– Før sertifiseringen hadde vi dataverktøy som overvåket kjemikaliebruken, og vi hadde et avvikssystem for HMS der vi registrerte fra mindre alvorlige til alvorlige hendelser. Men ved å jobbe etter standardene har vi blitt bedre til å bruke dataene fra systemet i styringen av selskapet. Det mener vi er viktig for å fortsette utviklingen med færre uønskede hendelser og mindre bruk av farlige kjemikalier. Dessuten mener mange kunder at det er viktig at Veidekke Entreprenør arbeider etter internasjonale standarder. Virksomheten opplever det som et fortrinn i prekvalifiseringsfasen ved anbud, sier Bentzrød.

(tekst: Siv Ellen Omland)

Anders Bentzrød

Fakta

Anders Bentzrød er kvalitetssjef i Veidekke Entreprenør.

Veidekke Entreprenør AS er et datterselskap i konsernet Veidekke ASA, som er blant Skandinavias største entreprenør- og eiendomsutviklere. I 2015 omsatte de for 20 milliarder kroner og har ca 3 700 ansatte som jobber i Norge. Står for halvparten av konsernets omsetning.