Ivaretar samfunnskritisk infrastruktur ved hjelp av standarder

– Standardene bidrar til at Vann- og avløpsetaten i Oslo enklere ser helheten og sammenhenger i oppgavene vi skal løse.

Aina Irene Sundve
Foto:

Det sier kvalitetsleder i Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo, Aina Irene Sundve. Hver dag går hun og kollegene på jobb for å sikre at hele hovedstaden har tilgang til rent og trygt drikkevann. Daglig benytter over 700.000 innbyggere seg av VAV sine tjenester.

Samfunnskritisk infrastruktur

– Vi forvalter en samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner. I tillegg til å drifte og vedlikeholde vannforsynings- og avløpssystemet i Oslo, har VAV ansvaret for å bygge ut og fornye vann- og avløpsnettet i takt med øvrig byutvikling. Det er mange prosesser og avdelinger som gjør det nødvendig at vi jobber integrert og systematisk. Standardene bidrar til at vi enklere ser helheten og sammenhenger i oppgavene vi skal løse, sier hun.

VAV ble sertifisert i henhold til nye ISO 14001:2015 sommeren 2018 av DNV GL, og er akkreditert i henhold til ISO 17025 for analyser av Norsk Akkreditering. For øvrig benytter etaten ISO 9001 (kvalitet) og ISO 27001 (informasjonssikkerhet) som rammeverk for å se etter beste praksis for å ha god styring og kontroll.

Tydelige krav

Sundve forteller at VAV tidligere hadde utfordringer med at det var for liten grad av systematikk, kunnskapsdeling og samhandling mellom de ulike avdelingene i VAV. Det var en utbredt muntlig kultur (taus kunnskap), uoversiktlig ansvarsdeling og liten grad av skriftlighet.

– Ved hjelp av ISO 9001, standarden som stiller krav til ledelsessystemer for kvalitet, har VAV etablert et helhetlig og prosessorientert styringssystem som sikrer at de ansatte i VAV arbeider i samsvar med krav, mål og metoder som virksomheten har fastsatt i fellesskap. Styringssystemet, som vi kaller AKVA (avvik, kvalitet og vann- og avløp), omfatter blant annet tydelige krav til hvordan vi skal jobbe systematisk med kvalitet, HMS, miljø og informasjonssikkerhet innenfor ulike fagområder, sier hun.

– Prosessene i styringssystemet gir en oversikt over sammenhenger mellom oppgaver og leveranser på strategisk og operativt nivå. I arbeidet med å kartlegge og beskrive prosessene la vi opp til en bred involvering av de ansatte, noe som ga utstrakt eierskap og engasjement. Som nyansatt i VAV skal styringssystemet kunne gi full oversikt over hva VAV gjør og hvordan virksomheten jobber, og hva stillingen innebærer av ansvar, eksemplifiserer Sundve.

Hun forteller at styringssystemet har bidratt til en mer åpen, effektiv og gjennomsiktig organisasjon.

Minimal belastning på miljøet

Standarden for miljøledelse, ISO 14001, er også en integrert del av styringssystemet.

– VAV er en miljøetat, og miljømål er integrert i vår strategi. Vi skal ha en bærekraftig ressursutnyttelse, utnytte våre restprodukter og utføre våre oppgaver på en måte som gir minimal belastning på miljøet. I praksis er krav i standarden for miljøledelse naturlig integrert i måten vi løser oppgavene våre (arbeidsprosessene) på, sier Sundve.

VAV har blant annet brukt ISO 14001 til å kartlegge hvordan virksomheten kan redusere sin miljøpåvirkning.

– Vi stiller for eksempel tydelige miljøkrav til våre leverandører, og vi jobber proaktivt og langsiktig for å oppnå målet om god økologisk tilstand i vassdrag og fjord. Vi er også en viktig miljøaktør når det gjelder overvannshåndtering og gjenåpning av bekker og kulverter. Dette er særlig aktuelt i de store byutviklingsprosjektene, sier Sundve.

(Publisert juli 2019)

Fakta

Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. VAV har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann. Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder og tilsyn med vassdragene i byen.

Relevante ledelsesstandarder

Se alle produkter