Norsk Energi: Bedriftene får støtte til energiledelse

Industrien i Norge sløser årlig bort energi til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Norsk Energi er ett av flere konsulentselskaper som hjelper bedrifter med å innføre den internasjonale standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001. Standarden er en viktig referanse for å dokumentere kvaliteten av arbeidet med energieffektivisering.

Oslo by med barcode i front
Foto: Pixabay

(Opprinnelig publisert: 06.02.2015)

Enova startet eget støtteprogram for energiledelse i 2013, og disponerer to milliarder kroner i investeringsstøtte for realisering av energi- og klimaprosjekter. Samtidig tilbyr Enova verktøy og støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg.

– Nå ønsker mange bedrifter å møte myndighetskravene i forurensningsloven. De vil ha effektiv utnyttelse av energien gjennom beste praksis. Standarden er både skjerpende og en god veiledning, sier konsulent Hans Even Helgerud i Norsk Energi.

Eierskap

Konsulentselskapet bistår bedrifter som vil redusere energiforbruket og forurensende utslipp. Bedriftene får hjelp med overgangen til fornybar energi, utbygging av fjernvarme og energieffektivisering av industri-prosesser.

I samarbeid med DNV GL tilbyr Norsk Energi dagskurs i energiledelse. DNV GL sertifiserer også bedriftene som ønsker det. Norsk Energi tilbyr bedriftene veiledning til de oppfyller kravene i standarden. De får hjelp med å søke Enova om økonomisk støtte, gjennomføre GAP-analyse og iverksette en handlingsplan. Prosessen skal være gjennomført innen Enovas tidsfrist på ett år.

– Vi har samlinger der bedriftene får hjemmelekse, men jobben må de utføre selv. Det er viktig at de får eierskap til prosjektet. Målet er å redusere energiforbruket per produsert enhet, sier Helgerud, og forteller om en grundig prosess der alle i bedriften er involvert.

– Det er viktig å redusere energibehovet så vi slipper å bygge ut mer energiproduksjon og overføringssystemer enn nødvendig. All energiforbruk får miljøkonsekvenser i form av inngrep i naturen.

Forankring

Energipolitikken og prosessen skal være godt forankret i ledelsen. Et eget energilederteam utpekes. Teamet kartlegger energiforbruket og påvirkende faktorer. Norsk Energi vil være en nyttig støttespiller for teamet.

Sparetiltakene identifiseres ved hjelp av energikartlegging og et energiflytdiagram. Synliggjøring av energibruk og nøkkeltall for energiytelse gjennom god oppfølging er viktig. Energioppfølgingen kan sammenlignes med bedriftens pulsklokke. Periodisk måling og overvåking av nøkkeltall gir informasjon om resultater og avvik fra måltall.

Ledelsen og internrevisjonen skal bidra til kontinuerlig forbedring. De ansatte må hele tiden engasjeres i holdningsarbeidet gjennom opplæring og god informasjon. Forbedringsforslag og uønskede hendelser registreres i forbedrings- og avvikrapporteringssystemet.

– Tidligere var ikke arbeidet med energieffektivisering satt i system. Nå blir bedriftene bevisstgjorte på hva som er gjennomførbart. Vi kan kartlegge store økonomiske besparelser. Lav energipris vil gjøre sparetiltakene mindre lønnsomme. Samtidig kan Enovas støtteordning bidra til at tiltakene blir gjennomført, mener Hans Even Helgerud.

Sertifisering

I forbindelse med nye utslippstillatelser stiller myndighetene krav til etablering av energiledelse i samsvar med standarden. Foreløpig er det ikke krav om sertifisering.

Et viktig formål med EUs energieffektiviseringsdirektiv er å bidra til å nå målet om å redusert energibruk i EU med 20 prosent innen 2020.

– Hvis Norge innfører direktivet, vil mange bedrifter se hensikten med sertifisering. Direktivet pålegger alle større bedrifter å kartlegge energibruk og sparetiltak hvert fjerde år. Dette er en integrert del av energiledelse. Bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 50001 tilfredsstiller derfor kravet, sier Helgerud.

Påvirke retningen

Han karakteriserer energiledelse som sin «baby». Derfor tok han selv kontakt med Standard Norge for å være med og utvikle standarden. Siden 2007 har han sittet som leder i komiteen SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester.

– Jeg vil fortsette det spennende arbeidet. Å sitte i komiteen gir meg innsyn i utviklingen. Det er en fordel for Norsk Energi å få være med å påvirke retningen vi skal gå. Komiteen gir også mulighet for verdifull nettverksbygging, mener Hans Even Helgerud.

Tekst: Siv Ellen Omland, Empower Communication

Fakta

Norsk Energi er et konsulentselskap med spesialkompetanse innenfor termiske energisystemer. I tillegg er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Virksomheten jobber for effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi. Norsk Energi har om lag 80 ansatte. Hovedkontoret er i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik.