Equinor: Deltar for å påvirke og dekke egne forretningsmessige behov

Grunnene til at Statoil* deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid er mange og gode, og arbeidet gir nødvendige resultater.

Oljeplattform med blått vann rundt
Foto: ShutterStock

(*Opprinnelig skrevet i 2011. Statoil har skiftet navn til Equinor etter at denne saken ble laget. Navnet er ikke oppdatert i brødtekst og ingress.) 

– Norge som nasjon påvirker i sterk grad den viktige internasjonale subsea-standarden (ISO 13628-serien) mye mer enn vårt folketall skulle tilsi. Dette skyldes at vi har vært i første linje teknologisk i mange år, sier Jens-Henrik Neuenkirchen i Statoil.

– Det er en nødvendighet innenfor subseateknologiområdet at vi i Norge benytter internasjonale standarder og søker å unngå nasjonale variasjoner, og vi har derfor satset mye tid og ressurser på å delta i dette standardiseringsarbeidet, sier Neuenkirchen. Han mener at de viktigste fordelene med å delta så aktivt internasjonalt er at de får tilgang til erfaringer, får god oversikt, etablerer et bredt nettverk og kan påvirke.

Innenfor petroleumsområdet, der Statoil har en av sine sterkeste interesser når det gjelder standardisering, er det i hovedsak ISOs tekniske komité 67 (ISO/TC 67 Materialer, utstyr og offshorestrukturer for petroleum, petrokjemi og gassindustri) med sine underkomitéer og arbeidsgrupper som er den arenaen de har valgt å satse på.

– Dette arbeidet er viktig, både for Statoil og for Norge, sier Jens-Henrik Neuenkirchen. Han deltar både som tilrettelegger og i arbeidsgrupper tilknyttet ISO/TC 67. Sammen med Per Eirik Fosen, som koordinerer alt det anleggstekniske standardiseringsarbeidet i Statoil, er Neuenkirchen en av de mest aktive i Statoil innenfor standardisering.

– De fremste fagfolkene vi har, deltar i standardiseringsarbeid. Vi får på den måten både påvirket standardene og får til internasjonal erfaringsoverføring.

Bredt kontaktnett viktig

– Ved å delta i standardiseringsarbeid får vi også et internasjonalt nettverk der vi knytter kontakter for utveksling av erfaringer og utvikling av prosjekter, sier Per Eirik Fosen. Han mener at det for et internasjonalt selskap som Statoil, med prosjekter og interesser i store deler av verden, er ekstra viktig med et bredt kontaktnett.

– Det er interessant å sitte i standardiseringskomiteer for internasjonale standarder der det deltar sentrale fagfolk fra andre deler av verden og andre internasjonale selskaper. Her diskuteres og utveksles det mange relevante erfaringer. På den måten får vi oversikt over hvilken vei industrien går og hvordan de internasjonale standardene utvikler seg, sier Neuenkirchen.

Også USAs president ønsker flere og bedre standarder

De to fagfolkene peker på at daværende Petroleumstilsynet, nå Havindustritilsynet, i sitt regelverk refererer til internasjonale standarder for å oppfylle kravene. Standardiseringsarbeidet har følgelig en direkte innvirkning på subsea-industrien i Norge. For subsea-standardene som nå består av 17 delstandarder, inklusive de som er under utvikling, har ISO arbeidet tett med American Petroleum Institute (API) i mange år. Som et resultat av dette er flere av del-standardene blitt adoptert som API-standarder.

I sin tale til det amerikanske folket i juni 2010 etter oljelekkasjen i Mexico-gulfen understreket USAs president Barack Obama nettopp
viktigheten av nye og gode standarder innenfor petroleumsindustrien.

– Norge har bidratt til å styrke subsea-stardardene i ISO, samt bidratt til et godt samarbeid med API. For ”nye” nasjoner på dette området betyr felles subsea-standarder mellom ISO og API at argumentet for å adoptere ISO-standarder som nasjonale standarder, i stedet for å utvikle egne nasjonale standarder, styrkes. Store nasjoner som Russland og Kina adopterer nå et økende antall ISO-standarder. Dette er en prosess som er positiv for Statoil og norsk industri. Derfor er det svært viktig for oss at standardiseringsarbeidet foregår på en god, konsensusbasert måte, sier Per Eirik Fosen.

Svært stort 

– I Statoil har vi adoptert ISO/TC 67s strategi: ”Global standards used locally worldwide”. For oss betyr dette gradvis og planmessig å fase ut nasjonale standarder og heller benytte de internasjonale standardene, forteller Per Eirik Fosen, som også mener at internasjonal standardisering er en strukturert måte å sørge for erfaringsoverføring på.

– Det er viktig for Statoils virksomhet at vi benytter vår gjennomslagskraft internasjonalt når det gjelder standardisering. Det forbauser meg at ikke flere innenfor oljeindustrien ser hvor viktig det er å være med på å utvikle internasjonale standarder for å påvirke dem i en god retning. De eneste som kan ha en kortsiktig gevinst av mange nasjonale avarter av standarder, er industrien som på den måten lager egne løsninger for hvert enkelt land, sier Jens-Henrik Neuenkirchen.

Begge vil sterkt anbefale leverandører og operatørselskap å delta enda mer aktivt i standardiseringsarbeidet nettopp for å kunne påvirke og oppnå resultater både til beste for eget selskap og for Norge som petroleumsnasjon i et langsiktig perspektiv.

 

Tekst: Jakob Berg

Fakta

Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i rundt 30 land, og baserer sin virksomhet på mer enn 50 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. 

Hovedkontor ligger i Norge, og de er børsnotert i New York og Oslo. Equinor har om lag 22 000 ansatte over hele verden. Til enhver tid deltar opp mot 90 personer i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid.