Avinor minsker miljøfotavtrykk med standarder

– Jeg vet at miljøledelse virker. Derfor engasjerer jeg meg i Standard Norge, sier Margrethe Snekkerbakken, komitéleder for miljøledelse i Standard Norge. Som Avinor-sjef for 42 regionale lufthavner i Norge, har hun erfart at standardisering er nødvendig for å kvalitetssikre ledelse og miljø.

Foto:

Snekkerbakken har klare mål som komitéleder. Hun vil få flere virksomheter til å bruke standarder for å utøve god miljøledelse. Samtidig skal standardene være så enkle at de lettere kan tas i bruk.

– Miljøledelse og bruk av standarder er nødvendig for å få til et grønt skifte. Jeg er naturviter, og opptatt av å finne fram til bærekraftig ressursbruk innenfor alle bransjer. Jeg har jobbet i Miljøverndepartementet, vært konsulent og miljødirektør under bygging og drift av Oslo Lufthavn. Jeg vet at miljøledelse virker, sier hun.

Avinor bygger opp styringssystemet etter ISO 14001 for miljøledelse og ISO 9001 for kvalitetsledelse. Sammen mener Snekkerbakken at de to standardene har stor betydning.

Standarden ISO 14001 er et verktøy som hjelper ledelsen å redusere virksomhetens miljøfotavtrykk. For Avinor er det særlig viktig at den setter krav til støy, luftutslipp og ivaretakelse av kulturminner ved byggeprosjekter. Standarden understreker ledernes forpliktelser. Miljøspørsmålene integreres i virksomhetens strategi. Standarden vektlegger proaktive initiativ og inkluderer en nyttig kommunikasjonsstrategi. Virksomhetene får bedre hjelp til å håndtere miljøspørsmål på en helthetlig måte.

– Det grønne skiftet blir enklere dersom vi blir like gode på miljøstyring som på økonomistyring.

Standarden ISO 9001 bidrar til økt effektivitet og kundetilfredshet, og kan gi resultater som slår positivt ut på bunnlinjen. Standarden har verktøy for gode risikoanalyser og lar seg lett integrere med andre standarder.

Skaper forutsigbarhet

– Bruk av standarder er viktig for å kunne gjennomføre de store byggeprosjektene. Avinor opererer med mange kontrakter og konsulenter. Alt blir enklere når vi kan forholde oss til ett system som sikrer en fast og forutsigbar måte å jobbe på. Standardene gir føringer om hva som er mål og krav, hvordan vi skal forbedre oss kontinuerlig og evaluere prosjektene. Når standardene er godt kommunisert, samstemmes forventningene til prosjektet og konfliktene reduseres. Dette er overførbart til alle bransjer, mener Snekkerbakken.

Avinor har ikke tall for den økonomiske gevinsten ved bruk av standarder. Snekkerbakken mener likevel å ha belegg for å hevde at bruk av standardene er god forretning.

– Man må ha gode standarder og styringssystemer for å lykkes. Miljøledelse gir store samfunnsmessige fordeler. Verktøyet hjelper oss å redusere utslipp og avfall, og sikre et bærekraftig forbruk. Vi blir bevisste på energiforbruk, materialvalg og livsløpskostnader. Som innkjøpere må vi ha verktøy for å kjøpe riktig. Våre investorer krever at vi har standardisert styring som sikrer økonomisk kontroll, hevder Snekkerbakken.

Enklere

Hun mener flere bør ta i bruk standardene. Samtidig ser hun at standardene kan oppfattes som svært detaljerte og omfatte mange temaer.

– Avinor er opptatt av forenkling, og et gjennomgående system som letter jobben og ikke blir en jobb i seg selv. Spesielt små virksomheter trenger at Standard Norge finner eksempler på hvordan standardene enklest kan å settes i verk. Vi må også få fram eksempler på hvordan standardene bidrar til enkle og ressurseffektive løsninger for forvaltningen og næringslivet. De gode eksemplene bør deles til felles inspirasjon. På den måten vil flere virksomheter ta i bruk standardene, mener Margrethe Snekkerbakken.

Fakta

Avinor AS eier, driver og utvikler et landsomfattende nett av flyplasser. Årlig er det 815 000 flyavganger og landinger, og 50 millioner passasjerer reiser årlig til og fra Avinors flyplasser. Avinor har 3 300 ansatte.