Rapport: Standarder kan bidra til enklere regelverk

En analyse gjennomført av Menon Economics på vegne av Regelrådet, Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har sett på hvordan det henvises til standarder i dagens regelverk og forenklingspotensialet som ligger i dette.

Studien fra 2022 tok utgangspunkt i en hypotese om at riktig bruk av standarder i regelverk kan gi forenkling både for regelverksutviklerne (staten), regelverksbrukerne (næringslivet) og samfunnet for øvrig. Utgangspunktet var at standarder trolig egner seg best innenfor enkelte regelverksområder.

Et av målene med samarbeidet har vært å identifisere regelverksområder hvor standarder egner seg og i liten grad er i bruk i dag.

Ingen samlet strategi

Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er obligatorisk å anvende og hjemlet i lov. Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering.

I Norge brukes standarder i regelverksutforming på en rekke områder som for eksempel samfunnssikkerhet, petroleum og bygg og anlegg. Fra norske myndigheter er det imidlertid ingen samlet strategi og fastlagt metode for bruk av standarder i utforming av regelverk.

Fem anbefalinger

Menons analyse angir fem anbefalinger om veien videre i arbeidet med standarder og regelverk. Den anbefaler blant annet at standarder bør inkluderes som en sentral faktor i strategiske beslutninger om hvordan regelverk skal utformes.

Videre anbefaler den at norske myndigheter på et overordnet og tverrsektorielt nivå bør koordinere regelverksutviklingene i lys av bredere samfunnstrender som grønt skifte og digitalisering.

Kontaktperson

  • Ingvild Næss Stub

    Ingvild Næss Stub

    Direktør Internasjonale relasjoner og forretningsutvikling 920 14 897