Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Effektive, ansvarlige og inkluderende samfunn og institusjoner forutsetter god styring på alle nivåer, fra småbedrifter til multinasjonale selskaper og offentlige myndigheter. 

Et styresystem er det systemet en organisasjon bruker for å lede, kontrollere og ansvarliggjøre, slik at den kan nå de langsiktige målene sine. ISOs tekniske komité ISO/TC 309, Styring av organisasjoner, ble opprettet for å konsolidere god praksis for effektiv styring og dekker et bredt spekter av aspekter, fra ledelse, kontroll og ansvarlighet til samsvar, korrupsjon og varsling. Den mest kjente standarden deres NS-ISO 37001 Antikorrupsjon bidrar til rettferdighet og sterke institusjoner gjennom økt åpenhet og ansvarlighet. Blant komiteens øvrige standarder er ISO 19600 og ISO 37000, Styring av organisasjoner, som oppmuntrer til god ledelse og kontroll i organisasjoner av alle slag og størrelsesordener.

For å bidra til økt samfunnssikkerhet finnes tre nasjonale standarder som omhandler beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger. Dette er NS 5830 (terminologi), NS 5831 (risikostyring) og NS 5832 (risikoanalyse).

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.