Sektorstyre helse og omsorg

Sektorstyret skal ivareta brukernes og helsesektorens interesser, bistå Standard Norge i å etablere og videreutvikle standarder innenfor helse- og omsorgsområdet og være et bindeledd mellom Standard Norge og myndigheter, helseforetak, organisasjoner, leverandører og interessenter. Sektorstyret skal også bistå Standard Norge vedrørende prioriteringer av komiteer og standardiseringsarbeidet innenfor helsesektoren.

I mandatet står det at sektorstyret skal:

 • utarbeide årlige arbeidsprogram og budsjett for standardiseringsvirksomheten innenfor helse- og omsorgssektoren;
 • bidra til et bedre samspill mellom regelverk, standarder og normerende dokumenter for sektoren der det er hensiktsmessig;
 • fremskaffe nødvendige ressurser (personell og finansiering) til standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt;
 • godkjenne mandater og se til at det etableres standardiseringskomiteer med bred deltakelse på de områder som sektorstyret mener bør prioriteres;
 • bidra til å initiere nye nasjonale og internasjonale standardiseringsarbeider på området i tråd med sektorens behov;
 • fremme økt deltakelse i internasjonalt standardiseringsarbeid som sektorstyret ønsker å påvirke i tråd med norske interesser;
 • bidra til implementering av standarder i sektoren og formidle informasjon om standardiseringsarbeidet til sine respektive interessegrupper;
 • medvirke til at synergieffekter for Standard Norge realiseres gjennom optimal utnyttelse av organisasjonens administrative ressurser.

Sektorstyre helse og omsorg består (per august 2023) av:

 • Catherine Capdeville, Melanor, NHO Geneo
 • Ingvar Skjerve, Fagforbundet
 • Kåre Hagen, administrerende direktør, NOVA/HIOA
 • Siri Tau Ursin, Nordlandssykehuset
 • Steinar Olsen, Helsedirektoratet
 • Werner Hosewinckel Christie, World Health Connections
 • Anita Vatland, Pårørendealliansen
 • Jarle Grumstad, Norges Sykepleieforbund
 • Terje Wistner, KS
 • Georg Fredrik Ranhoff, Direktoratet for e-helse
 • Guttorm Brattebø, Helse Bergen og Universitet i Bergen
 • Truls Petersen, Standard Norge

Se mer informasjon om Standard Norges arbeid med standardisering på helse- og omsorgsområdet ved å klikke på snarveien Helse og omsorg under Fagområder. Du kan også lese mer om det europeiske arbeidet innenfor helse på CENs nettside.

Kontaktperson i Standard Norge

 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101