Fagråd for brukerinteresser i standardisering

Fagrådet for brukerinteresser i standardisering i Standard Norge ble opprettet som Fagråd for forbrukersaker i 2005, og utvidet til Fagråd for brukerinteresser i 2024. Fagrådet har følgende mandat:

Fagrådet skal arbeide i samsvar med Standard Norges vedtekter, formål, regelverk, overordnede planer og strategi, og ivareta tverrsektorielle interesser knyttet til forbruker-, bruker- og arbeidstakerrelaterte problemstillinger innenfor standardisering. Fagrådet skal arbeide for at flere bruker- og forbrukerrepresentanter fra ideelle organisasjoner, forbrukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner deltar i nasjonal og internasjonal standardisering. Fagrådet skal videre støtte brukernes og forbrukernes deltagelse i standardisering, både nasjonalt og internasjonalt, og bidra til økt bevissthet om bruker- og forbrukerdeltakelse. 

Fagområdet omfatter nasjonal og internasjonal standardisering utført av interessentgrupper som forbruker-, miljø- og arbeidstakerorganisasjoner. Det innebærer at fagområdet dekker interessene til både de som betaler for en vare eller tjeneste basert på et informert valg, de som mottar en tjeneste og har behov for hjelp fra velferdssamfunnet, samt arbeidstakere.

Fagrådet skal bidra til at norsk bruker- og forbrukerkompetanse blir gjort tilgjengelig for utvikling av internasjonale standarder, og at norske interesser blir ivaretatt i standardiseringsarbeid i CEN og ISO. Den store satsingen på det grønne skiftet og digitalisering må gjenspeiles i arbeidet.

Medlemmer

Følgende personer er oppnevnt i fagrådet:

 • Leder Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet
 • Olav Kasland, Forbrukerrådet
 • Åse Lunde, Standard Norge
 • Emanuela Rokke, Standard Norge
 • Øyvind Rongevær/Irja Anthi, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Mia Bjerkestrand, Framtiden i våre hender
 • Harald Throne-Holst, Forbrukerforskningsinstituttet (SIFO) 

Leder av sekretariatet for brukerinteresser i standardisering og sekretær for fagrådet er Marthe Flaskerud Hagberg, Standard Norge.

Prioriteringer og viktige områder

Fagrådet for brukerinteresser i standardisering og sekretariatet i Standard Norge har utarbeidet kriterier som skal benyttes for å

 • identifisere standardiseringsprosjekter som er viktige for forbrukere, brukere og arbeistakere;
 • prioritere mellom prosjekter;
 • gradere viktigheten av et prosjekt.

Følgende områder er vurdert som viktige ut fra et norsk perspektiv og standardiseringsprosjekter innenfor disse er prioritert av fagrådet:

 • Helse (utsatte- og sårbare grupper)
 • Universell utforming (tilgjengelighet for alle, hjelpemidler, ergonomi)
 • IKT og personvern
 • Tjenester og handel (kvalitet, omfang og klagebehandling)
 • Miljø og samfunnsansvar (kommunikasjon, merking, skadelige stoffer, avfall, bærekraftig forbruk, emballasje)
 • Informasjon og merking

Fagrådets strategi

 • Arbeide for at det deltar norske representanter for forbrukere, brukere og arbeidstakere i alle relevante nasjonale komiteer innenfor de prioriterte områdene.
 • Arbeide for norsk deltakelse av forbrukere, brukere og arbeidstakere i internasjonale standardiseringsprosjekter i henhold til prioriteringskriteriene.
 • Spre kunnskap om standardiseringsarbeid og nytteverdi av deltakelse i standardiseringsprosjekter.
 • Ha en god sammensetning av nettverket av forbruker-, bruker- og arbeidstakerorganisasjoner.
 • Aktiv deltakelse i ISO COPOLCO - på årsmøte og i arbeidsgrupper.