Kronikk: Sirkulær økonomi må bli standarden

Sirkulær økonomi må fungere i markedet og samfunnet for å bli mer enn gode intensjoner og sirkelmodeller på et papir. Da er det helt sentralt at vi har en felles forståelse for problemstillingene, og et begrepsapparat som kan bidra til felles løsninger, skriver Margrethe Snekkerbakken og Jacob Mehus.

Publisert
Margrethe Snekkerbakken og Jacob Mehus
Foto: Standard Norge

Standard Norge lanserer nå tre nye internasjonale standarder som definerer viktige begreper og beskriver overordnede prinsipper for sirkulær økonomi. De kan hjelpe alle typer organisasjoner til å legge om sin produksjon eller tjenesteyting i sirkulær retning, og viser hvordan graden av sirkularitet i egen virksomhet kan måles. 

EU-kravene kommer 

Sirkulærøkonomien er én av 11 grunnsteiner i EUs grønne giv, en pakke som både skal sikre vekst, nye arbeidsplasser og oppfyllelse av klimamålene innen 2050. Nytt regelverk er på vei og det vil komme økte krav til dokumentasjon. Varer må utformes på en måte som gjør at de kan repareres, gjenbrukes og materialgjenvinnes. 

Sirkulær økonomi er helt essensielt om vi skal sikre tilgang til ressurser og samtidig bevare natur, og vi kommer ikke i mål om vi ikke klarer å omstille oss fra lineære verdikjeder til sirkulære verdinettverk der aktører i samarbeid sørger for effektiv ressursbruk og verdiskaping.   

Standarder er verktøy 

Standardene er ment å være internasjonale basisverktøy for sirkulær økonomi, som skal hjelpe både myndigheter og næringsliv til å håndtere utfordringene knyttet til ressursknapphet, tap av natur og biologisk mangfold og klimaendringer. Når vi ved hjelp av standardisering blir enige om definisjoner, rammeverk og målemetoder, er det lagt til rette for at virksomhetene kan drive fram nye innovative løsninger som bringer oss nærmere og nærmere et sirkulært samfunn. De bedriftene som er lengst framme i skoene kan kapre viktige markedsandeler. 

Norge har deltatt aktivt i arbeidet 

Over 400 eksperter fra 81 land og en rekke internasjonale organisasjoner har deltatt. Arbeidet har vært koordinert av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og fra Norge har vi deltatt med eksperter som representerer forskning, næringsliv og arbeidstakere.

I dagens lineære økonomi kastes over 90 prosent av de 100 milliarder tonn materialer som årlig forbrukes, en praksis som ikke er bærekraftig. Å lukke kretsløpet, hvor avfall blir omgjort til ressurs, er avgjørende. 

Hva finnes i verktøykassa?  

Standardene vil bidra til å etablere et felles begrepsapparat og en felles tenkemåte innen sirkulær økonomi. Dette er nyttig for alle som vil bidra til økt sirkularitet i samfunnet enten det er myndigheter, produsenter, tjenesteytere, miljøorganisasjoner eller andre. 

De definerer hva sirkulær økonomi er, og gir veiledning for hvordan sirkulær økonomi kan innføres. De bidrar også med veiledning til å legge om til sirkulære forretningsmodeller, og gir en strukturert tilnærming for måling og vurdering av i hvilken grad man klarer å implementere sirkulær økonomi. 

Sirkulære verdinettverk 

Sirkulærøkonomien utfordrer måten vi tenker på om bruk av råvarer. Når vi skal gå fra bruk og kast, til bruk og bruk igjen og igjen, trenger både produsenter, innkjøpere og forbrukere sikker informasjon om produktet. Og her vil kravene skjerpes, år for år. 

For at det sirkulære verdinettverket skal kunne realiseres, må standardisert informasjon være bindeleddet. Ingen kommer til å bruke sirkulære råvarer uten entydig informasjon som gir trygghet for kvaliteten, bare for å være snille mot jorden. Norske virksomheter burde raskt orientere seg og standardisere sine aktiviteter i sirkulær retning for å ikke bli presset ut av det europeiske, og for så vidt også det globale markedet. 

Fra handlingsplan til handling 

I regjeringens Handlingsplan for en sirkulær økonomi, som ble presentert tidligere i vår, pekes det på standarder og standardisering som en forutsetning for videre arbeid i ulike sektorer, verdikjeder og/eller produkter. Stortinget bevilget et tilskudd til Standard Norge på 4 millioner kroner som skal gå til å styrke dette arbeidet. 

Vår sterke oppfordring nå er at norske myndigheter og virksomheter ser til kunnskapen som ligger i disse standardene når Norge skal gjøres mer sirkulært, og tar dem i bruk. Det vil gi et viktig bidrag til å oppnå miljø- og klimamål, og styrker vår konkurransekraft i Europa og verden. 

Kronikken er skrevet av Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge og Margrethe Snekkerbakken, komitéleder i SN/K 583 Sirkulær økonomi. Den ble først publisert i Dagsavisen 20. juni 2024.

Les mer om standardene for sirkulær økonomi

Fra venstre: Hans Kleivdal, Anne Beth Skrede, Anne Cecilie Kaltenborn.

Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

18. juni 2024 lanserte vi de tre første ISO-standardene for sirkulær økonomi: ISO 59004, ISO 59010 og ISO 59020. Her finner du opptak og presentasjoner fra arrangementet.

Se opptak og presentasjoner

Relevante standarder

Se alle produkter