Standarder for ventilasjon i bygninger (RIV)

Under finner du oversikt over standarder for ventilasjon i bygninger. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

Ta gjerne kontakt med oss på salg@standard.no dersom du trenger hjelp til å sette opp abonnementet ditt.

Relaterte standarder

NS-EN 16798-3: Bygningers energiytelse — Ventilasjon i bygninger — Del 3: Yrkesbygninger — Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer (Modul M5-1, M5-4).

NS-EN 16798-1: Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk (Modul M1-6).

NS-EN 12599: Ventilasjon i bygninger - Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg.

NS-EN 14134: Ventilasjon i bygninger - Ytelsesmåling og kontroll av ventilasjonssystemer i boliger.

NS-EN 1886: Ventilasjon i bygninger - Luftbehandlingsaggregater - Mekanisk ytelse.

NS-EN 13053: Ventilasjon i bygninger — Luftbehandlingsaggregater — Klassifisering og ytelse for enheter, komponenter og seksjoner.

NS-EN 12792: Ventilasjon i bygninger - Symboler, terminologi og grafiske symboler.

NS-EN 16798-17: Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 17: Retningslinjer for inspeksjon av ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).

NS-EN 16798-9: Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 9: Beregningsmetoder for energikrav til kjølesystemer (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Generelt.

NS-EN 16798-13: Bygningers energiytelse - Ventilasjon i bygninger - Del 13: Beregning av kjølesystemer (Modul M4-8) - Generering.

NS-EN ISO 52000-1: Bygningers energiytelse — Overordnet vurdering av bygningers energiytelse — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52000-1:2017).

SN-NSPEK 3031: Bygningers energiytelse — Beregning av energibehov og energiforsyning.

NS 3420-V: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del V: Ventilasjonsinstallasjoner.

NS 3420-BM: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BM: Ventilasjonstekniske systemer.

NS-EN ISO 5135:2020: Akustikk — Bestemmelse av lydeffektnivå fra sluttapparater, til- og fraluftsventiler, spjeld og ventiler i klangrom.

NS 5575:1987: Ventilasjonskanaler - Fargemerking.

NS 5820:1994: Dokumentasjon av utstyrsleveranser.

NS 8340:1987: Byggetegninger — Installasjoner — Tegnesymboler for vann-, varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegg.

NS-EN 12792: Ventilasjon i bygninger - Symboler, terminologi og grafiske symboler.

NS-EN 13181: Ventilasjon i bygninger - Ventiler og rister - Ytelsesprøving av rister utsatt for simulert sand.

NS-EN 13182: Ventilasjon i bygninger - Krav til utstyr for målinger av hastighet i ventilerte rom.

NS-EN 14518: Ventilasjon i bygninger - Kjølebafler - Prøving og ytelsesvurdering av passive kjølekonvektorer.

NS-EN 15650: Ventilasjon i bygninger - Brannspjeld.

NS-EN 15665: Ventilasjon i bygninger - Bestemmelse av ytelseskriterier for boligventilasjonssystemer.

NS-EN 15726: Ventilasjon for bygninger - Luftdiffusjon - Målinger i oppholdssone i luftkondisjonerte/ventilerte rom for bedømmelse av termiske og akustiske forhold.

NS-EN 15805: Partikkelfiltre for vanlig ventilasjon — Standardiserte dimensjoner.

NS-EN 15882-1: Utvidet anvendelse av resultater fra prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner — Del 1: Kanaler.

NS-EN 1505: Ventilasjon i bygninger - Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med rektangulært tverrsnitt - Dimensjoner.

NS-EN 1506: Ventilasjon i bygninger - Ventilasjonskanaler og kanaldeler av metall med sirkulært tverrsnitt - Dimensjoner.

NS-EN 1507: Ventilasjon i bygninger - Rektangulære ventilasjonskanaler av metall - Krav til styrke og tetthet.

NS-EN 1751: Ventilasjon i bygninger - Luftfordelingsutstyr - Aerodynamisk prøving av spjeld og ventiler.

NS-EN 1822-1: Høyeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) - Del 1: Klassifisering, ytelsesprøving og merking.

NS-EN ISO 29463-2: Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler - Del 2: Aerosolproduksjon, måleutstyr og statistikk for partikkeltelling.

NS-EN ISO 29463-3: Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler - Del 3: Prøving av plan plate-filtermedier.

NS-EN ISO 29463-4: Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler - Del 4: Prøvingsmetode for å bestemme lekkasje fra filterelementer.

NS-EN ISO 29463-5: Høyeffektive filtre og filtermedier for fjerning av luftpartikler — Del 5: Prøvingsmetode for filterelementer.

NS-EN 14239: Ventilasjon i bygninger - Kanalsystem - Måling av overflateareal av kanalsystem.

NS-EN 15727: Bygningsventilasjon - Kanaler og kanaldeler, klassifikasjon av lekkasjer og prøving.

NS-EN 15780: Ventilasjon i bygninger - Kanaler - Renhet i ventilasjonsanlegg.

NS-EN ISO 16890-1: Luftfiltre for allmenn ventilasjon - Del 1: Tekniske spesifikasjoner, krav og klassifisering av utskillingsgrad basert på partikkelinnhold.

NS-EN ISO 16890-2: Luftfiltre for allmenn ventilasjon — Del 2: Måling av partikkelutskillingsgrad og luftmotstand.

NS-EN ISO 16890-3: Luftfiltre for allmenn ventilasjon - Del 3: Bestemmelse av gravimetrisk effektivitet og luftstrømmotstand sammenlignet med massen av innfanget prøvingsstøv.

NS-EN ISO 16890-4: Luftfiltre for allmenn ventilasjon — Del 4: Forbehandlingsmetode for å fastslå minste utskillingsgrad under prøving for forskjellige partikkelstørrelser.