Næringsdrivende

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på standard.no ved salg av varer til næringsdrivende.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra standard.no til næringsdrivende. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på standard.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling.

For å kunne handle på standard.no må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

1. Parter

Selger er: Standard Online AS, Forretningsadresse: Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo, Postadresse: Postboks 252, 1326 Lysaker, registrert i Brønnøysund-registeret (brreg.no) med org.nr.: 983 615 031, telefon: 67 83 87 00, telefaks: 67 83 87 01, e-post: salg@standard.no, og blir i det følgende benevnt "vi", "oss" eller "selger". Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "dere", "deres" eller "kjøper".

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på Kjøpshjelp siden.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

5. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 20 dager fra fakturadato. Ved levering per post belastes ekspedisjonsomkostninger. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

7. Betingelser ved påmelding til kurs

Kurspåmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.

Ved avmelding senere enn:
- 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
- 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift

Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig. Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.

8. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

9. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

10. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

11. Vareretur

Det aksepteres ikke retur av Norsk Standard, da Standard Online publiserer/ produserer standarder ved bestilling. Standarder og publikasjoner fra andre land lagerføres ikke hos Standard Online, og må spesialbestilles av oss i henhold til deres bestilling. Det aksepteres derfor ikke retur.

Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis om innenfor betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av Standard Online.

Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Standard Online senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Standard Online. (Epost: salg@standard.no eller på tlf. 67 83 87 00) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Standard Online (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi.

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma.

I de tilfeller hvor vi behandler firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som blir benyttet til andre formål, for eksempel for å sende informasjon om tilbud osv., gjøres dette bare når den personen det gjelder har samtykket til det. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via salg@standard.no

13. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.