En framtid med kunstig intelligens – kan standarder bidra til pålitelighet?

Hvordan sørger vi for en ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens? EU-kommisjonen har nylig godkjent en banebrytende forordning om kunstig intelligens, AI Act. Den stadig voksende betydningen av kunstig intelligens i samfunnet er tema på vårt seminar 15. mai.

Chatbot som bruker kunstig intelligens
Foto: iStock

Med den nylig vedtatte AI Act som bakteppe og den økende etterspørselen etter standarder, ser vi nærmere på de regulatoriske rammeverkene og de teknologiske framtidsperspektivene som vil forme AI-landskapet. På seminaret ønsker vi å samle eksperter, beslutningstakere og de som «bare» er nysgjerrige, for å dele innsikt, ideer og beste praksis, og diskutere alt fra sikkerhet og personvern til innovasjonsmuligheter og forbrukerrettigheter.

Når: 15. mai kl. 15.00–17.00
Hvor: Standard Norge, Lilleakerveien 2A, Lilleaker (The Bakery, 3. etasje), og digitalt.

I etterkant av seminaret blir det mulighet for mingling og vi byr på lett servering.

Bruken av kunstig intelligens (KI) har eksplodert de siste årene og spiller nå en stadig viktigere rolle i våre liv. Fra selvstyrte biler og virtuelle assistenter til roboter som utfører oppgaver på fabrikkgulvet og medisinske diagnoseverktøy, har KI-teknologien vist seg å ha et bredt spekter av anvendelser og potensial for å løse noen av våre største utfordringer. Samtidig har bruken av KI også reist etiske, juridiske og sikkerhetsmessige spørsmål som må tas på alvor. Dette er noe av bakteppet til at EU utviklet Artificial Intelligence Act (AI Act), eller KI forordning på norsk, for å regulere og sette retningslinjer for bruk av kunstig intelligens innenfor EU. 

Det er flere grunner til at EU har valgt å utvikle denne lovgivningen:

 1. Sikre at bruken av kunstig intelligens respekterer grunnleggende menneskerettigheter og etikk. Dette inkluderer prinsipper som rettferdighet, ikke diskriminering, personvern og gjennomsiktighet.
 2. Beskytte forbrukernes rettigheter og sikkerhet ved å hindre at de blir utsatt for urettferdig eller skadelig praksis.
 3. Stimulere til et miljø som fremmer innovasjon og konkurranseevne. Ved å ha klare regler og retningslinjer, kan det skape tillit og forutsigbarhet for næringslivet, noe som kan bidra til å øke investeringene i KI-teknologi og gi grunnlag for innovasjon.
 4. Sikre at KI-systemer er pålitelige, sikre og robuste. Dette er viktig for å unngå skade eller uønskede konsekvenser av feil eller misbruk av KI-teknologi.

Samlet sett har AI Act som mål å balansere behovet for innovasjon med hensynet til etikk, sikkerhet og beskyttelse av forbrukernes rettigheter innenfor EU. Utviklingen av ansvarlig og pålitelig KI-teknologi er mer enn noensinne avhengig av standarder, som kan hjelpe organisasjoner med å etablere etisk og bærekraftig bruk av KI. I denne sammenhengen spiller harmoniserte standarder* og ISO-standarder en viktig rolle i å fremme og regulere utviklingen og bruken av KI-teknologi.

Standarder er viktige for KI av flere grunner:

Interoperabilitet: KI-systemer som er utviklet av forskjellige organisasjoner og leverandører må kunne samhandle og utveksle data og informasjon på en sømløs måte. Standarder for KI kan bidra til å etablere felles rammer og protokoller som sikrer interoperabilitet og samhandling mellom forskjellige KI-systemer.

Sikkerhet: KI-systemer kan ha store implikasjoner for sikkerhet og personvern. Standarder for KI kan hjelpe til med å etablere beste praksis for beskyttelse av personvernopplysninger, hvordan ivareta krav til cybersikkerhet og andre relaterte områder.

Kvalitetskontroll: Standarder kan bidra til å etablere kvalitetskontrollprosesser for KI-systemer. Dette kan hjelpe organisasjoner med å verifisere og validere KI-algoritmer og sikre at de fungerer som de skal.

Etikk: KI-teknologi kan påvirke samfunnet på mange måter, og derfor er det viktig å etablere etiske retningslinjer for utvikling og bruk av KI-systemer. Standarder for KI kan bidra til å etablere rammer og retningslinjer som kan hjelpe organisasjoner med å håndtere etiske spørsmål knyttet til KI.

Alt i alt kan standarder bidra til å øke tilliten til KI-teknologien, og dermed bidra til å øke aksepten for og utbredelsen av KI-baserte løsninger i ulike sektorer.

Program

 • Velkommen
  Standard Norge
 • KI-forordningen og norsk politikk
  Christine Hafskjold, fagdirektør i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)
 • Utviklingen innenfor KI – Hva er utfordringene og i hvilken grad vil standarder være med og løse noen av utfordringene?
  Yngvar Ugland, leder av NewTechLab i DNB
 • Hvordan påvirker KI samfunnet og hva er utfordringene?
  Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet
 • Hva skjer i europeisk og internasjonal standardisering?
  – Hvorfor er det viktig for Norge å delta?

  – Bør vi sitte rundt bordet når Kommisjonen har bestilt 10 harmoniserte europeiske standarder?
  Odd Arne Sætervik, seniorrådgiver i Digdir og leder av standardiseringskomiteen
  Lars Erik Jensen, fag- og personalleder i Standard Norge
 • Pause 
 • Hvordan skuer jeg på fremtiden? Innføring av KI i helsetjenesten
  Helga M Brøgger, lege og KI seniorforsker i DNV, en av 50 Tech kvinner 2024
 • Vil NS-ISO/IEC 42001 Ledelsessystem for KI bidra til å redusere risiko ved bruk av KI? (AHUS tester ut praktisk anvendelse av standarden)
  Eilin Wermundsen Mork, assisterende CISO/ISL på Akershus universitetssykehus (AHUS)
 • Paneldebatt
  Moderator: Åse Lunde, direktør i Standard Norge
  Deltakere i panelet offentliggjøres senere
 • Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. De som melder seg som digitale deltakere, vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen på e-post. Tove Grønseth svarer på praktiske spørsmål om selve arrangementet.

Les mer om ISO/IEC 42001 Ledelsessystem for kunstig intelligens

(* Harmonisert standard er en standard som er utarbeidet etter et mandat fra EU-kommisjonen for å følge opp og per definisjon dekke kravene i et direktiv eller forordning. EU-kommisjonen sjekker etter at standarden er utgitt, at den faktisk er i overensstemmelse med kravene og kan deretter gi den betegnelsen harmonisert standard.)

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ledelsessystem for kunstig intelligens (ISO/IEC 42001) i helsesektoren

Lær å implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kunstig intelligens i din virksomhet for å sikre krav og ansvarlighet. Kurset er i hovedsak rettet mot helsesektoren, men andre kan også dra nytte av kurset.

Les mer og meld deg på