Grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt

Byggebransjen har ventet på publisering av en ny utgave av standarden NS 8141-1 Veiledende grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt fra bygge- og anleggsaktivitet og trafikk, og 8. desember 2022, inviterte vi til lansering av den på et frokostmøte. Her kan du se opptak og presentasjonene som ble holdt.

Sprekk i en murvegg
Foto: iStock
NS 8141-1 inneholder reviderte, veiledende grense-verdier for vibrasjoner fra bygge- og anleggsaktivitet. De tidligere del 1 og del 2 av NS 8141 er slått sammen til denne nye del 1.
 

Gyldige deler av NS 8141

De tre gyldige delene er
 
 • Del 1 Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, fra 2022
 • Del 3 Retningslinjer og krav til besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart, fra 2014 (denne er under revisjon, tidspunkt for utgivelse er ikke fastlagt)
 • Del 4 Retningslinjer og krav til besiktigelse av byggverk og eiendom før bygge- eller anleggsstart, fra 2021
I tillegg finnes det også en veiledning til NS 8141, men denne handler om de to tidligere delene 1 og 2 som nå er trukket tilbake. Veiledningen er derfor under revisjon, og den nye utgaven vil omfatte alle de tre gyldige delene.
 

Ny NS 8141-1

Grenseverdiene for vibrasjoner i NS 8141 har alltid vært slike som bygninger er forutsatt å tåle ved gjentatte eksponeringer, og de er ment å forebygge skader på byggverk. Grenseverdiene inneholder en god sikkerhetsmargin opp mot vibrasjonsverdier og verdier for lufttrykkstøt, hvor en kan forvente at skader på byggverk vil oppstå. Grensene skal derfor ikke oppfattes som skadegrenser.
 
Aktører i bransjen hadde bekymringer om bruken av den forrige utgaven av standarden. Det gjaldt bl.a. problemer med uventede hendelser og grenseverdier som ble ansett for strenge. Innspill fra bransjen førte til at flere tiltak ble iverksatt. Det ble f.eks. startet forsknings­­­arbeid med sprengning av forsøksbygninger i samarbeid med NGI, Multiconsult og Solør vgs. i Våler. Målet var å sprenge til det oppsto bygningsskader og å bruke målte vibrasjoner til å fastsette grenseverdier.
 
Standardiseringskomiteen som har utarbeidet den nye standarden har skaffet nye data og vurdert erfaringsdata, resultater fra forsøk og analyser av måledata. Dette har vært med på å danne grunnlaget for denne nye utgaven av NS 8141-1. Ulike kilder som var i del 2, er tatt inn i den utgaven. Som en konsekvens av dette er derfor den gamle del 2 trukket tilbake. Det er innført på nytt grenseverdier for uveid svingehastighet og ulike faktorer for grunnforhold, fundamentering, bygninger, avstand, er tatt inn.
 

Opptak

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

Presentasjoner

På lanseringen presenteres revidert NS 8141-1 med endringer og nye funn om sammenheng mellom vibrasjoner og bygningsskader. Resultater fra forsøk, analyser og erfaringsdata fra arbeidet som dannet grunnlaget for endringene, blir også presentert.
 
Du vil få høre fra noen brukere om hvordan de ser på denne nye utgaven. Vi kommer også til å gi en presentasjon av hele NS 8141, som består av flere deler. Hva gjelder nå, og hva er status på eventuelt arbeid som foregår?
 
 • Betydning av NS 8141 for bransjen (muntlig innlegg)
  Birger Steffensen, assisterende utbyggingsdirektør, Bane NOR
 • Bakgrunn for endringer - Forsøk og forskning som er gjennomført
  Karin Norén-Cosgriff, seniorrådgiver, Brekke & Strand Akustikk as
 • NS 8141-1 - Hva er nytt eller endret? (pga. regler for gjengivelse av innhold i standarder er presentasjonen forkortet)
  Harry Herland, komitéleder, SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskader og seksjonsleder i Multiconsult Norge AS
 • Forventninger fra en bruker til den nye standarden (muntlig innlegg)
  Tom Gunnar Hagen, senior konsulent i Nextconsult as