Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy

Hvordan bør avfall på fiskefartøy håndteres for å redusere forsøpling av havet og avfallsmengde? I samarbeid med Fiskarlaget og Handelens Miljøfond inviterte vi til lansering 24. mars av standarden NS-ISO 5020 som viser hvordan dette kan gjøres i praksis.

Fiskegarn ligger på en strand
Foto: iStock
Forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt.
 
Målet med denne standarden, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen. Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen. I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske. Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land. Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.
 
Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, ledes av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget, som du kan høre mer fra på frokostmøtet. Standardiseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.
 

Opptak

 

Presentasjoner