Kurs i standardisering rettet mot helse- og omsorgstjenesten

Jobber du i helse- og omsorgssektoren? Vil du vite mer om standardisering og hvordan du kan være med å påvirke innholdet i nasjonale og internasjonale standarder for helsesektoren?

Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Jobber du i helse- og omsorgstjenesten påvirkes du daglig av standarder. Standarder for medisinsk utstyr og digitale løsninger sikrer at medisinsk utstyr og systemer er kompatible, holder høy kvalitet og er trygge å bruke for både pasienter og helsepersonell. For å produsere utstyr som er i henhold til europeiske krav, for eksempel direktivet for medisinsk utstyr (MDR) eller in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR), bruker produsenter internasjonale standarder når de utvikler og produserer utstyret og digitale løsninger knyttet til det.

Som helsepersonell har du viktig kunnskap og erfaring som kan bidra til bedre standarder og dermed sikre mer brukervennlig medisinsk utstyr og digitale løsninger. Det er behov for at flere klinikere og andre representanter fra helsesektoren deltar i det standardiseringsarbeidet som påvirker norsk helsesektor. Ved å delta sikrer vi at norske behov tas hensyn til og vi bidrar med viktig norsk kompetanse inn i arbeidet.

Standarder som utvikles skal bidra til:

 • Økt pasientsikkerhet  
 • Redusere uønsket variasjon
 • Økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten
 • Lettere samhandling
 • Reduksjon av behovet for lokale retningslinjer
 • God utnyttelse av samfunnets ressurser

Gratis kurs

Standard Norge tilbyr nå et gratis kurs som skal gi helsepersonell og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standarder, standardiseringsarbeid og om det å delta i standardiseringskomiteer.

Målet med kurset er å sette deltakerne bedre i stand til å forstå hvordan standarder brukes og hvorfor det er viktig å engasjere seg i dette arbeidet. Kurset skal gi økt kompetanse til å kunne delta aktivt i nasjonal, europeisk og internasjonal (global) standardisering. Ved å delta i internasjonalt eller europeisk standardiseringsarbeid, møter du kolleger fra hele verden og får stor mulighet til å påvirke innholdet i framtidige standarder. Dette omfatter også å bidra i reversjon av eksisterende standarder. I tillegg kan du bygge et nettverk og utveksle erfaringer med andre fagpersoner både nasjonalt og internasjonalt som jobber med de samme problemstillingene.

Målgruppen for kurset er primært personer som jobber i helse- og omsorgstjenesten (kommunal helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten eller private/ideelle aktører) og som er nysgjerrig på standarder og kanskje vurderer å være med på å utarbeide standarder til nytte for helse- og omsorgstjenesten, eller ønsker å ta i bruk standarder. Kurset er også relevant for representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner og produsenter av medisinsk utstyr og digitale løsninger

Kursdetaljer

Tidspunkt: 18. september 2024, kl. 12.00–15.00
Type kurs: Digitalt
Påmeldingsfrist: 16. september

Kurset er gratis.

Påmelding til kurs i standardisering for helse og omsorg

Kursinnhold

Dette er noe av det du vil få mer informasjon om på kurset.

 • Hva er en standard?
 • Hvordan lages standarder?
 • Hvordan kan du eller din virksomhet påvirke?
 • Ansvar og oppgaver når man deltar i standardiseringsarbeid
 • Hvordan foregår et konkret standardiseringsprosjekt?
 • Hvem bestemmer eller avgjør hva?
 • Standarders relasjon til regelverk

Kort om Standard Norge

Standard Norge er en standardiseringsorganisasjon som utvikler standarder på de fleste områder og er medlem av og skal sørge for at norske interesser blir tilstrekkelig ivaretatt i den internasjonale (globale) standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN. Standard Norge har et oppdrag fra Helsedirektoratet om å jobbe med standarder innenfor helse og omsorg. 

Mer informasjon om Standard Norge

Standarder for helse og omsorg

Vi har samlet en rekke standarder for helse og omsorg på vårt fagområde. Der kan du også lese nyttige artikler og nyheter.

Les mer på fagområdet for helse og omsorg

Kurs i ISO 13485 Kvalitet og samsvar for medisinsk utstyr

Få en grundig innføring i ISO 13485 systemer for kvalitetsstyring for medisinsk utsyr, samt god oversikt over relevante krav i EU-regulativene for medisinsk utstyr (MDR) og in vitro-diagnostikk (IVDR).

Les mer og meld deg på

Kurs i ledelsessystem for kunstig intelligens (ISO/IEC 42001) i helsesektoren

Lær å implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kunstig intelligens i din virksomhet for å sikre krav og ansvarlighet. Kurset er i hovedsak rettet mot helsesektoren, men andre kan også dra nytte av kurset.

Les mer og meld deg på