Vibrasjoner fra samferdsel

NS 8176 gir en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel og gir kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger.

NS 8176 Vibrasjoner og støt – Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker ble revidert i 2017.

Byggteknisk forskrift krever at vibrasjonsforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal for rekreasjon og lek. Veiledning til Bygningsteknisk forskrift (VTEK) henviser til standarden for oppfyllelse av grenseverdier for vibrasjoner.

Det er kostbart og tungvint å iverksette tiltak mot vibrasjoner etter av bygningen er satt opp, og ofte er det heller ikke mulig. Derfor er det, i de fleste tilfeller, på planstadiet at vibrasjonsproblematikk kan og bør løses. Den beste løsningen er å etablere vibrasjonsisolerende tiltak ved kilden for å redusere omfanget og problemer med vibrasjoner.

20 års erfaring

Nesten 20 års bruk av standarden har gitt gode erfaringer, også utenfor Norges grenser, og disse erfaringene er brukt i revisjonen av standarden. Da Gardermobanen var under oppføring, ble det gjennomført vibrasjonsmålinger, analyser og en spørreundersøkelse om opplevelse av vibrasjoner fra vei og bane. Dette ble grunnlaget for standardens målemetodikk, vibrasjonsklasser og virkningskurver om opplevelse.

Hva er endret?

Blant annet er vibrasjonsklasser oppdatert og tatt inn i hoveddelen (normative delen) av standarden. Disse er ikke lenger kun anbefalinger. Den kvalitetssikrede, erfaringsbaserte grunnlagsdataen om bygningsvibrasjoner i forhold til opplevelse av vibrasjoner er analysert på nytt og oppdatert i forhold til dagens kunnskap. I tillegg er grenseverdier angitt i vibrasjonshastighet, men det kan enkelt regnes om mellom veid hastighet og veid akselerasjon.

Det er gjort nye målinger av vibrasjoner fra veitrafikk og standarden er oppdatert i forhold til hvordan man velger passeringer av kjøretøyer for måling. Bestemmelse av togpasseringer er også oppdatert. Målingene skal med den reviderte standarden ha bedre repeterbarhet (lettere å gjenta). Valg av passeringer var rapportert som et problem før revisjonen startet.

Bruk av standarden

Måleresultatet kan brukes til å bestemme om vibrasjoner fra samferdsel innebærer at man må enten gjøre tiltak i bygninger eller i grunnen for å ha akseptable vibrasjonsforhold i bygninger nær infrastruktur for samferdsel eller om man må f.eks. bygge på lengre avstand fra vei eller bane.

Måleresultatet kan også brukes til å vurdere helsemessige konsekvenser av vibrasjoner fra vei eller bane, for beboere i boliger. Man kan vurdere bl.a. behov for tiltak eller tidsbegrensinger for å unngå vibrasjonsplage.

NS 8176

Se alle produkter