Standard for tilgjengelige transporttjenester

Norsk Standard, NS 11033 Universell utforming – Persontransport – Tjenester på transportområdet, stiller krav transportører og bestillere innenfor vei-, sjø-, fly- og landbasert persontransport for å sikre likeverdig tilgang til transporttjenester. Dette omfatter både utforming og utøvelse av tjenestene.

NS 11033 bygger på den generiske standarden NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse, og er spesielt rettet mot transporttjenester. Den omfatter krav til de fysiske rammene rundt transporttjenestene, krav til personlig tjenesteutøvelse herunder kundebehandling og kommunikasjon, og krav til transportvirksomhetenes prosesser for å sikre likeverdig tilgang til transporttjenester for alle.

Tilgjengelighet til offentlig transport er nødvendig for at så mange som mulig skal kunne benytte den, både av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn. Transport utgjør mellom 10 og 20 % av BNP i Europa. Å kunne ha likeverdig tilgang til persontransport er samtidig en forutsetning for å kunne ta utdannelse, arbeid og delta sosiale nettverk. Mange opplever i dag problemer med å benytte offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i reisekjeden. Dette gjelder spesielt for passasjerer med ulike utfordringer som skal skifte mellom ulike transportmidler. Standardisering er et viktig virkemiddel for å oppnå likeverdig tilgang.

Standard for å oppfylle passasjerrettigheter

Standarden er et verktøy for å

  • gjennomføre en god prosess for å sikre tilgjengelighet til persontransporttjenester
  • kontrollere at kravene til tjenesteutøvelse er oppfylt.

Målgruppen for standarden er offentlige bestillere og private tjenesteleverandører innenfor persontransport.

Standarden omhandler ulike aspekter ved transporttjenester og beskriver en prosess for kvalitetsstyring ved utforming og gjennomføring av tjenester. Standarden omfatter også publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger. Dette gjelder de fysiske rammene rundt utøvelse av transporttjenestene, prosesser og rutiner med krav til utvikling, planlegging, utøvelse og kvalitetsstyring av persontransporttjenester. Standarden tar også opp krav til sikring av kvalitet, definisjon av aktører, assistanse og opplæring av tjenestepersonell.

Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, men det er noen unntak. Hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten for eksempel teleslynge, rullestol på en flyplass og personlig assistanse er eksempler på det.

Standarden kan brukes ved anbudsutlysning av transporttjenester og som vedlegg til kontrakt mellom bestiller og transportør.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen N/K 556 Universell utforming – persontransport. Komiteen har vært sammensatt av representanter for myndigheter, næringsliv, transportvirksomheter og interesseorganisasjoner.

Relevante standarder

Se alle produkter