Standard for å ivareta passasjerrettigheter i persontransport

Norsk Standard, NS 11032 Universell utforming – Persontransport – Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter, stiller krav transportører og bestillere innenfor vei- sjø- fly og landbasert persontransport for at de skal kunne oppfylle passasjerrettigheter og sikre alle likeverdig tilgang til persontransport.

Tilgjengelighet til offentlig transport er nødvendig for at så mange som mulig skal kunne benytte den, både av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn. Transport utgjør mellom 10 og 20 % av BNP i Europa. Å kunne ha likeverdig tilgang til persontransport er samtidig en forutsetning for å kunne ta utdannelse, arbeid og delta sosiale nettverk. Mange opplever i dag problemer med å benytte offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i reisekjeden. Dette gjelder spesielt for passasjerer med ulike utfordringer som skal skifte mellom ulike transportmidler. Standardisering er et viktig virkemiddel for å oppnå likeverdig tilgang.

Det er i dag et omfattende regelverk som gjelder passasjerrettigheter, inkludert rettigheter for passasjerer som har ulike funksjonsnedsettelser. Dette kan det være vanskelig å ha en oversikt over for mange. Standarden NS 11032 har operasjonalisert de kravene som gjelder for persontransport på alle områder, vei, bane, sjø og luft, med henvisning til de ulike sektorenes regelverk for mer spesialisert informasjon.

Standard for oppfyllelse av passasjerrettigheter

NS 11032 er spesielt rettet mot transportører for å sikre oppfyllelse av passasjerrettigheter, bestillere som kan sette krav til passasjerrettigheter og kontrollere slik at kravene blir oppfylt. Standarden er en del av en standardserie på området universell utforming og persontransport.

Standarden kan brukes som vedlegg til kontrakter mellom bestillere og transportører, og ved utlysninger av anbud for beskrivelse av anbudets omfang.

Sektorene har forskjellige regelverk og standarden søker å operasjonalisere felles krav og spesifikke for de enkelte transportsektorene, for å oppfylle mål om likeverdig persontransport. Kravene er også delvis en operasjonalisering av lovfestede krav i EØS-lovgivningen og norske forskrifter.

Standarden angir krav til tilrettelegging for oppfyllelse av passasjerrettigheter uavhengig av om transporten er på vei, bane, sjø eller i luft. Standarden angir krav til bestillere og transportører innenfor persontransportområdet, herunder rettigheter knyttet til informasjon, billettering, assistanse og rettigheter før, under og etter transporten.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 556 Universell utforming – persontransport. Komiteen har vært sammensatt av representanter for myndigheter, næringsliv, transportvirksomheter og interesseorganisasjoner.

Relevante standarder

Se alle produkter