Standard for tekniske krav til universell utforming av busser

Standarden NS 11031 stiller tekniske krav til rutegående busser for å sikre universell utforming og dermed bedre forutsigbarhet for passasjerer nasjonalt.

Tilgjengelighet til offentlig transport er nødvendig for at så mange som mulig skal kunne benytte den, både av økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige hensyn. Transport utgjør mellom 10 og 20 % av BNP i Europa.

Å kunne ha likeverdig tilgang til persontransport er samtidig en forutsetning for å kunne ta utdannelse, arbeid og delta sosiale nettverk. Mange opplever i dag problemer med å benytte offentlig transport på grunn av manglende tilgjengelighet til ett eller flere ledd i reisekjeden. Standardisering er et viktig virkemiddel for å oppnå likeverdig tilgang.

Standard for tekniske krav til busser

Det er en utfordring at fylker og andre bestillere av persontransport stiller ulike krav blant annet til universell utforming av materiell. NS 11031 Universell utforming – Persontransport – Krav til utforming av busser, er ment å bidra til bedre forutsigbarhet for passasjerer med ulike utfordringer ved å stille felles nasjonale krav til tilgjengelighet. Dette omfatter f. eks. bussenes eksteriør, interiør og formidling av informasjon.

Standarden er spesielt rettet mot bestillere, operatører og leverandører for å sikre krav til universell utforming av busser. Den er del av en standardserie på området universell utforming og persontransport. Kravene er delvis en operasjonalisering av lovfestede krav i EØS-lovgivningen og norske forskrifter.

Kravene til bussutforming stiller tekniske krav som ivaretar passasjerer med ulike utfordringer, som allergi, nedsatt syn, hørsel, kognisjon, bevegelse, f. eks. passasjerer med barnevogn, har tung bagasje eller bruker krykker. For at også disse passasjerene skal kunne bruke bussene viser standarden hvilke faktorer det er viktig å ta hensyn til. I standarden stilles det også krav til spesielle områder som på- og avstigning, billettering og formidling av informasjon i bussene.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 556 Universell utforming – persontransport. Komiteen har vært sammensatt av representanter for myndigheter, næringsliv, transportvirksomheter og interesseorganisasjoner.

Relevante standarder

Se alle produkter