Persontransport – krav til busser

NS 11050 angir krav til busser og veiledning til aktørene for å sikre nødvendig kvalitet og effektive anbudsrunder knyttet til planlegging og innkjøp av busser for persontransport. Standarden fokuserer videre på valg av miljøvennlige løsninger og energibærere. Standarden gjelder ikke for busser med to eller flere ledd eller for dobbeltdekkere.

Fylkeskommunene og tilhørende administrasjonsselskaper stiller i dag ulike krav til teknisk utforming av busser, f. eks. kan seteavstand, gulv og dører varierer fra fylke til fylke. Dette gir dyrere busser og mindre fleksibilitet på tvers av fylker og regioner. Et verktøy for å imøtekomme noen av disse utfordringene er standarden for krav til busser, NS 11050.

Standarden er utviklet for å hjelpe alle aktørene i anbudsprosessen for persontransport med buss. De ulike kravene som stilles fra fylkeskommunene og administrasjonsselskapene har tradisjonelt medført en god del «skreddersøm». Dette har gitt begrenset forutsigbarhet for leverandører og transportselskapene, og samtidig gitt en unødvendig høy kostnad for samfunnet.

Standarden vil bidra til å redusere miljøbelastninger, kostnadseffektivisere innkjøp og bidra til en vesentlig bedre utnyttelsesgrad av busser mellom regioner og fylkeskommuner. Felles krav til bussmateriellet gjør at flere kan reise kollektivt på en mer kostnadseffektiv måte.

Det er tatt hensyn til mange forhold i standarden, blant annet:

 • Krav til bybusser og forstadsbusser
 • Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner
 • Øke utnyttelsesgraden på tvers av fylkeskommuner
 • Reduksjon av utslipp
 • Avhending av eldre materiell
 • Valg av energibærer
 • Krav til universell utforming

Sparer kostander og tar miljøhensyn

Standarden vil gjøre anbudsarbeidet mer kostnadseffektivt. Samtidig kan leverandørene få til mer kostnadseffektiv produksjon ved at det blir mindre spesialtilpasning til lokale krav.

Felles krav til anbudsspesifikasjoner vil gi enklere og mer miljøvennlige innkjøp. Samtidig vil valg av miljøvennlig drivstoff eller energibærer bidra til å redusere de miljørelaterte kostnadene.

Standarden vil gi økt brukervennlighet for de reisende ved at krav til universell utforming blir omtalt. Dette handler for eksempel om dørbredde, innstegshøyde og utforming og plassering av stoppknappen. Det er for øvrig utarbeidet en egen standard for krav til universell utforming av busser, NS 11031, som NS 11050 viser til.

Aktørene i verdikjeden har bidratt

NS 11050 er utarbeidet av en egen standardiseringskomité som har hatt representanter fra fylkeskommuner, operatørselskaper, produsenter, aktører knyttet til drivstoff, bransjeorganisasjoner, forskning, salg og administrasjon, og arbeidstakerorganisasjoner. Prosjektet har vært finansiert av ENOVA.

Vil du vite mer?

For mer informasjon om denne standarden og standarder knyttet til persontransport med buss, kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen.

Om standarder for universell utforming av persontransport

Om internasjonal standard for trafikksikkerhet

Aktuelle standarder for transport

Det finnes en rekke standarder knyttet til busser og kollektivtrafikk. Her er de mest relevante:

 • NS-EN 15140 Kollektivtrafikk - Grunnleggende krav og anbefalinger for systemer som måler levert servicekvalitet
 • NS-EN 14892 Transporttjenester - Bylogistikk - Retningslinjer for bestemmelse av begrenset adgang til bykjernene
 • NS-EN 13011 Transporttjenester - Transportkjeder for gods - System for erklæring av ytelsesforhold
 • NS-EN 13816 Transport - Logistikk og tjenester - Offentligpassasjertransport - Definisjon av tjenestenes kvalitet, nivå og målemetode
 • NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning
 • NS-EN ISO 14083 Klimagasser – Kvantifisering og rapportering av klimagassutslipp fra drift av transportkjede
 • NS 11031 Universell utforming - Persontransport - Krav til bussutforming
 • NS 11050 Persontransport med buss – Funksjonelle og tekniske krav til busser (omtalt i denne saken)

Relevante standarder

Se alle produkter