Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger – NS-EN 16096

NS-EN 16096 gir retningslinjer for tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk. Den angir hvordan tilstanden bør registreres, dokumenteres, vurderes og rapporteres.

Standarden omfatter registrering av tilstanden til et byggverk hovedsakelig ved visuell observasjon, om nødvendig kombinert med enkle målinger. Relevant informasjon om og dokumentasjon av byggverket bør innhentes og medtas i rapporten.

NS-EN 16096 kan anvendes på alle typer fredete og verneverdige byggverk, for eksempel bygninger, ruiner, bruer og andre stående konstruksjoner. Standarden omfatter både vernede og ikke-vernede bygninger og bygde konstruksjoner av betydning. Arkeologiske funnsteder og kulturlandskap omfattes ikke av denne standarden.

Spesielle nasjonale regler for antikvarfaglig dokumentasjon og utførelse kan gjelde for formelt vernede kulturminner.

NS-EN 16096 kan anvendes for å:

  • identifisere vedlikeholdstiltak og behovet for ytterligere undersøkelse eller diagnose av skader;
  • definere anskaffelsesbehovet og krav til detaljert spesifikasjon;
  • gi en enhetlig metode for å oppnå sammenlignbare data når det skal utføres tilstandsanalyser på en gruppe byggverk eller innenfor en region.

NS-EN 16096 kan anvendes av de som utfører tilstandsanalyse etter anmodning fra sluttbrukeren. Resultatene fra tilstandsanalysen er nyttig for eieren og/eller forvalteren av byggverket. Dette utelukker ikke at eieren/forvalteren selv kan bruke denne standarden som en veileder for vurdering av tilstanden.

Standarden har blitt utarbeidet for å ta hensyn til europeiske og internasjonale konvensjoner, chartre, deklarasjoner og retningslinjer. Referanser er gitt under Litteratur.

NS-EN 16096:2012 er oversatt til norsk.

Relevante standarder

Se alle produkter