Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

SN/TR 6451 Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner, er en samling av ord, uttrykk, forkortelser og terminologi som ofte benyttes i forbindelse med anskaffelse og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Den er gratis tilgjengelig for nedlasting.

Elektrikeringeniør tester elektriske installasjoner og ledninger på relébeskyttelsessystem. Justering av skjema for automatisering og kontroll av elektrisk utstyr.
Foto: iStock

Den tekniske rapporten utfyller en serie av standarder som understøtter anskaffelse og drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Noen av de mest relevante er:

  • NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) — Prosjektering, utførelse og idriftsettelse
  • NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner (denne standarden er under utarbeidelse)
  • NS 3420-YB, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet
  • NS-EN 15232-1 Bygningers energiytelse — Del 1: Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon — Modul M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Les mer om disse standardene på vårt fagområde for bygningsautomasjon.

Rapporten representerer ikke en uttømmende oversikt. Likevel vil det lette kommunikasjonen mellom partene i en byggeprosess slik at den blir mer entydig og misforståelser unngås dersom alle partene forholder seg til termene og definisjonene i rapporten..

SN/TR 6451 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 025 Bygningsautomasjon, og kan lastes ned gratis som pdf-fil. Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert (eller registrerer deg) som kunde i vår nettbutikk.

Gratis terminologidokument

Se alle produkter